Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / İnşaat Mühendisliği Bilim Dalı

Risk identification and assessment for ppp integrated health campus projects in Turkey a case study: Kayseri integrated health campus

Türkiye'deki kamu özel ortaklığı sağlık kampüsü proje risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi örnek olay: Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 538793 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Apparently, the most crucial role of a government is providing the health services to the public effectively. Hundreds of hospitals under this purpose are taken into service since the establishment of the Republic of Turkey. Different methods are tried to be used to provide health services through hospitals which are in charge under government. Those hospitals were directly bonded to the government up to now. In other words, they are built and operated by the government herself. This was a way to make the business more effortful and overpriced for the state. Employing the private sector at this point was vital, and it was also a common culture especially in England. Turkey had integrated Public Private Partnership (PPP) model since 2000s and carried the business through domestic construction firms. PPP Model has not only some whip hands but also some difficulties to understand and implement it correctly. This study will be trying to reveal the concepts, meanings, advantages & disadvantages about PPP and the risks which may be encountered as implementing the PPP in Turkey. Through a literature survey, risk factors and their possible impacts for some superstructure projects will be tried to conceive. And the study examines and put under the scope a major implementation of PPP in Turkey: Health Campuses. Founded risk factors will be spotted and interpreted over a real implementation of PPP in Turkey: Kayseri Health Campus. Scenario Analysis will also be employed as a tool to assess the risk factors and the related cost overruns, which are showing up due to those risk factors. Scrutinizing and revealing those factors makes this study meaningful and essential for upcoming projects. Because the current situation seems like; Turkey will be performing some PPP health campus projects hereupon and changing the way of conventional understanding of health service provision. From this aspect, the study is crucial to understand, particularly for the eager contractor firms.

Summary:

Malumu olduğu üzere devletin en önemli görevlerinden birisi sağlık hizmetlerini en etkin şekilde sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruşundan beri bu amaç doğrultusunda yüzlerde hastane görev almıştır. Devlete bağlı hastaneler kanadıyla sağlık hizmetlerinin sağlanması farklı methodlar kullanılarak bu güne kadar gerçekleştirilmişti. Hastaneler şimdiye kadar devlete bağlı şekilde hizmet vermekteydi. Bunun anlamı hastaneler devlet tarafından inşa ediliyor ve yönetiliyordu. Fakat anlaşılmıştır ki bu yöntem işleri hem daha efor gerektiren hem de pahalı bir hale getirmişti. Bu noktada özel sektörü oyuna sokmak hem hayati önem taşıyordu hem de bu method zaten ilk olarak İngiltere'de olmak üzere uygulanmıştı. Türkiye böylece Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) Modelini 2000'lerden itibaren sisteme entegre etmeye ve işleri yerel inşaat firmaları üzerinden yürütmeye başladı. Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) Modelinin güçlü ve elverişli yanları olmasına rağmen; anlaşılması ve uygulanmasına dair zorlukları bulunmaktaydı. Bu çalışma KÖO modeli ile alakalı konseptleri, kavramları, sistemin avantajları & dezavantalarını ve KÖO modelinin Türkiye'de uygulanışında karşılaşılabilecek risk faktörlerini ortaya koymaya çalışacaktır. Bir literatür taramasının ardından bazı üstyapı projeleri ile ilgili risk faktörleri ve bunların muhtemel etkileri ortaya koyulacaktır. Bu tez çalışması KÖO modelinin Türkiye'de ilk uygulama alanı olan Sağlık Kampüslerini yorumlayacak ve mercek altına alacaktır. Literatürde karşılaşılan risk faktörleri Türkiye'de KÖO modelinin gerçek bir uygulaması olan Kayseri Sağlık Kampüsü özelinde değerlendirilecek ve yorumlanacaktır. Risk faktörlerinin sebep olabileceği istenmeyen fiyat artışlarının değerlendirilmesi için Senaryo Analizi Yöntemi bir araç olarak kullanılacaktır. Bu risk faktörlerinin irdelenmesi ve ortaya koyulması bu çalışmayı gelecek projeler için anlamlı ve önemli kılmaktadır. Çünkü son durum göstermektedir ki; Türkiye, Kamu Özel Ortaklığı Sağlık Kampüsleri Modelini şu andan itibaren ileride de uygulayacak ve geleneksel sağlık hizmeti verme anlayışını değiştirecek gibi gözükmektedir. Bu yönüyle bu tez çalışmasının anlaşılması, özellikle hevesli yüklenici firmalar açısından önem arz etmektedir.