Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Rize-İkizdere vadisi ormanlarının yükselti basamaklarına göre meşcere kuruluşları ve silvikültürel değerlendirmeler

Stand structures and silvicultural evaluations of Rize-İkizdere valley according to the elevation ranges

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 139217 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bu araştırma ile Rize-lkizdere vadisi ormanlarının aktüel meşcere kuruluşlarını, deniz seviyesinden başlayarak alpin zona kadar yükselti basamaklarına göre tespit etmek ve söz konusu meşcerelere ilişkin bazı silvikültürel uygulamalara ışık tutabilecek sonuçlara ulaşmak amaçlanmıştır. Meşcere kuruluşlarım ortaya koyabilmek amacıyla, araştırma alanında bulunan başlıca ağaç türlerinin dikey yayılışları ile saf ve karışık meşcerelerde bulunma durumları dikkate alınarak; alt (0-600 m), orta (600-1200 m), üst (1200-1800 m), subalpin ve alpin (1800<) yükselti basamağı olmak üzere dört yükselti basamağında, toplam 36 adet örnek alan belirlenmiştir. Ardından, bu örnek alanlara ait meşcere profilleri çizilmiş ve her bir örnek alan için; ağaç sayısı, hacim, karışım ve kathlık durumları, göğüs yüzeyi, boylar, göğüs çapı ve boy arasındaki ilişki ile ağaç sayılarının çap sınıflarına dağılışları grafikle gösterilmiştir. Yine her bir örnek alana ilişkin; meşcere kuruluşları, büyüme ilişkileri, tepe biçimlenmeleri ve gövde kaliteleri de meşcerelerin doğal gençleşme ve ekolojik koşulları açısından değerlendirilmiştir. Gerek meşcere profilleri ve gerekse arazide yapılan gözlemler neticesinde; araştırma alanında ladin, kayın, kızılağaç ve sarıçamın saf meşcerelerinin varlığı ve söz konusu ağaç türlerinin; kestane, gürgen, göknar, meşe, ıhlamur, akçaağaç ve titrek kavak gibi türlerle karışık meşcereler oluşturduğu tespit edilmiştir. Öte yandan, araştırma alanındaki meşcerelerde; açık alanda, siper etkisi altında, orman üst sınırında, devrik, çürük ağaç gövdeleri ve dip kütükler üzerinde olmak üzere, dört farklı gençleşme türünün varlığı tespit edilmiştir. Ayrıca, sarıçam ve titrek kavağın açık alanlarda, ladinin hem açık alanlarda hem siper etkisi altında, göknann ise sadece siper etkisi altında gençleşebildiği belirlenmiştir. Araştırma alanında; alt, orta ve üst yükselti basamaklarmdaki bazı saf ladin meşcereleri, geniş alanlarda aynı yaşlı ve tek tabakalı bir yapı göstermesine karşılık, subalpin basamakta ise küçük alanlarda farklı yaş ve boylarda olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: İkizdere, Meşcere Kuruluşu, Yükselti Basamakları

Summary:

SUMMARY Stand Structures and Silvicultural Evaluations of Rize-İkizdere Valley According to the Elevation Ranges In this study, the actual stand structures of Rize-İkizdere valley from sea level to alpine zone according to the elevation ranges were investigated and evaluations regarding the type of silvicultural treatments for those stands were examined. A total of 36 sample plots at four elevation ranges of; lower (0-600 m), middle (600-1200 m), upper (1200-1800 m), subalpine and alpine (1800 < m) and taking into consideration of the stand type as pure and mixed and distribution way of tree species by means of horizontal elevation were taken. Then, crown projections of the sample plots were drawn. After that, for each sample plot; number of trees for diameter classes, volume, mixture and stratum, basal area and heights were calculated and relationship between diameters at basal height and tree heights were illustrated. In addition, stand structures, growth relations, crown shape and trunk quality were evaluated according to the natural regeneration and its ecological conditions. In the research area, from detailed observations, examinations in the sample plots and stand profiles; it can be stated that spruce, beech, black alder and scots pine species form pure stands and observed as mixed stands with those species of chestnut, hornbeam, fir, oak, linden, maple, trembling aspen and etc. On the other hand, four different natural regeneration types in the research area were determined. These were; regeneration in open areas, regeneration in shelter, regeneration in subalpine zone, regeneration on dead, decaying trunks and stumps. Furthermore, it is observed that scots pine and trembling aspen regenerated only on open areas, spruce regenerated both open and sheltered areas and fir regenerated only on sheltered areas. In the research area, it was determined that, some pure spruce stands at lower, middle and upper elevation ranges are even aged and have one stratum on larger areas; on the other hand, spruce stands on the subalpine zone are different aged and height on smaller areas. Key Words: îkizdere, Stand Structure, Elevation Ranges