Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

ROADMap: A novel method for role-based and decentralized process modeling

ROADMap: Rol tabanlı ve dağıtık süreç modelleme için yeni bir yöntem

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 409162 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Role-based and decentralized process modeling allows actors to focus on modeling their own role behaviors and requires them to communicate and negotiate with each other in order to form a consistent and integrated process model. Due to the collaborative nature of role-based and decentralized process modeling, negotiations among the actors who play different roles have a crucial impact on modeling activity of overall process. Based on the communication and negotiation time among the actors, these types of process modeling approaches vary. In this study, we propose a role-based and decentralized process modeling method, called ROADMap, that keeps the strengths and improves the weaknesses of current ones. The exploratory study results reflect that these strengths and weaknesses can be categorized under five aspects namely flexibility, conflict prevention, information awareness, overall view and latency. The proposed ROADMap method considers these aspects and it is supported with a web and cloud-based tool and a notation. A multiple case study is conducted in order to validate the proposed ROADMap method. Case study results indicate that ROADMap method is a successful role-based and decentralized process modeling method for process stakeholders in organizations.

Summary:

Rol tabanlı ve dağıtık süreç modelleme aktörlerin kendi rol davranışlarını modellemeye odaklanmalarını sağlar ve tutarlı ve bütünleşmiş bir süreç modeli oluşturmak için onların birbirleri ile iletişimlerini ve müzakere etmelerini gerektirir. Rol tabanlı ve dağıtık süreç modellemenin işbirlikçi doğası gereği, farklı rolleri icra eden aktörlerin arasındaki müzakerelerin tüm süreci modelleme faaliyeti üzerinde önemli bir etkisi vardır. Aktörler arasındaki iletişim ve müzakere zamanına göre, bu tür süreç modelleme yaklaşımları değişiklik gösterir. Bu çalışmada, mevcut rol tabanlı ve dağıtık süreç modelleme yöntemlerinin güçlü yönlerini içeren ve zayıf noklarını geliştiren ROADMap yöntemi önerilmektedir. Açınsayıcı çalışma, bu güçlü yönlerin ve zayıf noktaların esneklik, çakışma önleme, bilgi farkındalığı, genel görünüm ve gecikme olmak üzere beş kategori altında toplanabileceğini göstermektedir. Önerilen ROADMap yöntemi bu noktaları göz önünde bulundurmaktadır ve web ve bulut tabanlı bir araç ve bir notasyon tarafından desteklenmektedir. Önerilen ROADMap yöntemini doğrulamak amacıyla bir çoklu durum çalışması gerçekleştirilmiştir. Durum çalışması sonuçları göstermektedir ki ROADMap yöntemi kurumlardaki süreç paydaşları için başarılı bir rol tabanlı ve dağıtık süreç modelleme yöntemidir.