Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

Rural area definition and examination of spatial distribution of rural development projects in Turkey: case study of IPARD in Ankara

Kırsal alan tanımı ve Türkiye'de kırsal kalkınma projelerinin mekansal dağılımının incelenmesi: IPARD Ankara örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 614456 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The concept of "rural" and definition of "rural area" had been controversial since they appear on the literature. Even though rural has been assumed as the opposite of the urban for a long period of time, these two terms are not the opposite but the complementary terms. Therefore, rural development is not an effort to transfer rural areas into urban. Moreover, rural area definition has been evolved by governments, international organizations, and academicians throughout the time. Consequently, development of rural areas has always been problematic because of various reasons including problems about the definition of rural area. Rural development studies and efforts have been made since the establishment of the Turkish Republic and rural areas have been defined by administrative borders and population for long years in Turkey until Turkey's European Union Candidacy announcement. On one hand, "Law on Amendment of Some Law and Decree Law via Establishment of Metropolitan Municipality in The Fourteen Provinces and Twenty-Seven Districts" has been issued and metropolitan cities have their villages changed into neighborhoods and rural areas at metropolitan cities have lost their legal status since 2012. On the other hand, IPARD, EU's structural funds for rural development of pre-accession countries, has been implemented in Turkey since 2011. Ankara, which is the capital city of Turkey, is one of the beneficiaries of IPARD and has its villages transferred into neighborhoods and lost their legal status. In this context, there is an uncertainty about rural area definition and spatial allocation of IPARD projects regarding to rural and urban area definitions. Main purpose of this thesis is to find out the spatial distribution of IPARD projects in Ankara, reasons of this distribution, relation of this distribution to definition of urban and rural, and the status of these projects by analyzing projects according to districts of Ankara and by contacting relevant authorities and beneficiaries.

Summary:

Kır kavramı ve "kırsal alan" tanımı literatürde belirdiği günden beri tartışmalı olmuştur. Her ne kadar kır, uzun bir süre kentin tam zıttı olarak kabul edilse de, iki kavram birbirinin zıttı değil, tamamlayıcısıdır. Bu sebeple, kırsal kalkınma, kırsal alanları kentsel alanlara döndürmek üzerine bir çaba değildir. Ayrıca, kırsal alan tanımı; devletler, uluslararası kuruluşlar ve akademisyenler tarafından zamanla geliştirilmiştir. Sonuç olarak, kırsal alanların kalkınması kırsal alan tanımında karşılaşılan sorunlar dâhil olmak üzere birçok sebepten ötürü her zaman problemli olmuştur. Kırsal kalkınma çalışmaları ve çabaları Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden beri gündemdedir ve Türkiye'nin Avrupa Birliği Adaylık sürecine dek Türkiye'de kırsal alanlar uzun yıllar boyunca idari sınırlar ve nüfus büyüklükleri üzerinden tanımlanmışlardır. Bir taraftan, 6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" çıkarıldı ve 2012 yılından beri büyükşehirlerdeki köyler mahallelere dönüşmüş ve büyükşehirlerdeki kırsal alanlar yasal statülerini kaybetmiş durumdadır. Diğer taraftan, AB'nin katılım öncesi ülkelere sağladığı kırsal kalkınma için yapısal fonu olan IPARD 2011'den bu yana Türkiye'de uygulanmaktadır. Ankara, Türkiye'nin başkenti olması ile birlikte, IPARD yararlanıcılarından biridir ve köyleri mahalleye dönüşerek yasal statülerini kaybetmişlerdir. Bu bağlamda, kırsal alan tanımı ve kırsal ve kentsel alan tanımlarına ilişkin olarak IPARD projelerinin mekânsal dağılımında bir bilinmezlik bulunmaktadır. Bu tezin ana amacı, IPARD projelerinin Ankara'da mekânsal dağılımı, bu dağılımın nedenleri ile projelerin durumlarını, bu dağılımın kır ve kent tanımıyla ilişkisini, projeleri Ankara'nın ilçelerine göre analiz ederek ve yetkili otorite ve proje yaralanıcılarıyla irtibat kurarak bulmaktır.