Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dicle Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Nöroloji Anabilim Dalı

Serebrovaskuler hastalıklarda S-100 protein, nöron spesifik enolaz düzeylerinin nörolojik defisit ve prognozla ilişkisi

The relationship between the levels of S-100 protein and neuron specific enolase and neurological deficit and prognosis in serebrovascular diseases.

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 203868 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İnme, beynin bir bölgesinin, iskemi veya kanama sonucu kalıcı veya geçici olaraketkilenmesi ve/veya beyni ilgilendiren bir ya da daha fazla kan damarlarının primer patolojisiolarak tanımlanır. Tüm inmeler içinde beyin infarktı % 70-80, İntra-Serebral Kanama (İSK)% 7-15 ve Subaraknoid Kanama(SAK) ise % 2-8 oranında görülür. İnme sadece gelişmişülkelerde değil, tüm dünyada en önemli mortalite ve morbidite sebeplerinden biridir.CT, MRG ve gibi modern nöroradyolojik görüntüleme teknikleri enfarktüsün vehemorajinin yerini ve hacmini belirlemede yardımcı olur. Ancak tekrarlanan nöroradyolojikgörüntüleme pratik değildir. Beyin hasarlarında S100 protein, NSE, IL-6, myelin bazikprotein, glial fibrik asit proteinin kan seviyesini ölçüm tekniği bize daha az riskle daha sıkdeneme imkanı ve beyin hasarlanmasının ciddiyetini göstermede, hızlı tanı konmasına veerken tedaviye olanak sağlamaktadırS-100 asidik bağlayıcı bir proteindir. Protein iki alt birimden oluşmuştur (?veß). S-100 ßßyüksek konsantrasyonlarda astrosit ve schwan hücrelerinde bulunur. NSE 2- fosfogliseratıfosfoenol pruvata çeviren glikolitik bir enzimdir. Dimerik ?? formu glial hücreler içinspesifiktir. IL-6 farklı dokuların büyümesi ve farklılaşmasını sağlayan, çok çeşitlifonksiyonları bulunan bir sitokindir. IL-6'nın SSS iskemisinden sonra belirgin olarak nöronalhücre kaybını olduğu bölgelerde arttığı çeşitli çalışmalarda gösterilmektedir.Son zamanlarda serum S-100 protein, NSE ve IL-6 düzeyi yükselişi ile çeşitli biçimlerdekiakut beyin hasarlanmaları arasındaki ilişki belirlenmiştir.Serumda NSE ve S100 proteinlerinin ölçümü;Hasara uğrayan dokuların daha çok glial yada nöronal olduğunun tahmininde, hastalık prognozunun saptanmasında, hasar büyüklüğü veuygulanacak tedavi stratejisinin belirlenmesinde hastalıkların ayırıcı tanısında tedavietkinliğinin değerlendirilmesinde önemli bilgiler verir.Çalışmamızda 50 İskemik ve 25 Hemorajik inme hastası alındı Çalışmaya alınanhastalardan hastaneye yatışlarını takip eden ilk 24 saat içersinde 2.günde,3.günde ve10.günlerde kontrol grubunda ise bir kez serumdan S100 proteini, NSE ve IL-6 değeriölçülmüştür.Çalışmaya alınan İskemik inme hastaları Bamford ve arkadaşlarının yaptığıOxfordshire sınıflandırmasına göre lezyon tipleri belirlenmiştir. Çalışmaya alınan 50 iskemikinme hastası; 14 hasta(%28) LACİ,30 hasta(%60) TACİ,3 hasta(%6) PACİ ve 3 hastada(%6)POCS olarak değerlendirildi. Çalışmaya alınan 25 hemorajik inme hastası ise 17 hastasupratentoryal ve 8 hasta infratentoryal olarak değerlendirildi.S-100 Proteini ve NSE analizinde İmmunoassay analizör olan modular analytics E170 deECLİA kulanıldı.Ölçüm yapılan tüm günlerde NSE, S-100 protein ve IL-6 düzeyleri iskemik ve hemorajikinme hastalarında kontrol gurubuna göre anlamlı düzeyde yüksekti. İskemik inmede enyüksek S100 düzeyi 2. ve 3.günde ölçülmüştür, hemorajik inmeli hastalarda ölçüm yapılantüm günlerde S100 protein düzeyi yüksek bulunmuş olup, en yüksek düzeyi 3. gündeölçülmüştür. Çalışmamızda TACİ gurubunda en yüksek S100 düzeyleri bulunmuştur.Hemorajik inme geçiren hastalarda ölçüm yapılan tüm günlerde S-100 protein düzeyi yüksekbulunmuştur.En yüksek düzey supratentoryal gurubta tespit edilmiştir. Eks olan iskemikinmeli hastaların taburcu olan iskemik inmeli hastalara göre daha yüksek S-100 protein, NSEve IL-6 düzeyleri bulunmuştur. Çalışmamızda en yüksek S100 protein düzeyleri NİH skalası15'den büyük olan hastalarda tespit edilmiştir.En düşük düzey ise NİH skalası 0-1 ile 2-7arasında olan hastalarda ölçülmüştür. Kötü prognoza sahip hastalarda en yüksek NSE, S100protein ve IL-6 düzeyleri tespit ettik. S100 protein düzeyi ile enfarktüs boyutu ve uzun dönemnörolojik defisiti belirlemede iyi bir nörobiyokimyasal markır olmakla birlikte enfarkt tanısıiçin yeterli değildir. S100 protein düzeyindeki zaman içindeki değişimler klinik sonuçlarla iyibir korelasyon gösterir. Özelikle nörolojik defisit ve serebral hasar artıkça S100 ve NSEdüzeyinin belirgin bir biçimde artığını,nörolojik defisiti kötü ve eks olan hastalarda S100protein, NSE ve IL-6 düzeylerini daha yüksek bulduk. Ayrıca iskemik lezyon ve hemorajiledeS100 düzeyinde artış NSE göre daha belirgin olmaktadır.Böylece çalışmamızın sonucundaiskemik ve hemorajik inmelerde nörolojik defisiti tahmin etmede, tedavide ,takip veprognozda önemli markırlar olduğu, S100 proteinin NSE'ye göre SSS hastalıklarına dahaözgül olduğu görülmektedir. Yüksek S100 proteini tespit edilen inmeli hastalarda artmış IL-6 ile anlamlı bir korelasyon göstermiştir.

Summary:

Stroke (Ictus) is defined being influenced of a part of brain result of ischemia or hemorrhagetemporarly or permanently. And one or more blood vessels which connect with brain aredefined as primer patology. Among the all ictuses (stroke) the brain infarct is %70-80 , intra? cerebral Hemorrhage is % 7-15 and subarachnoin hemorrhage is 2-8 stroke is not only seenin developed countries but alsa it is the most important reason of mortality or morbidinty.The modern menitorins techniques (like CT,MRG) help clinicians to identify the location andthe volume of infarct and hemorrhage however repeating them for monitoring is impracticalln brain damages, S100 is protein, NSE , İL-6 , myelin basic protein and the measuretechnique of blood level help us/show us opportunity the more testing with the less risk andbrain damages and to diagnose and early therapy.S100 is a connective acidity protein. Protein consists of two units S100 ßß ewists inastrocyte and shwann cells while high concentrations. NSE 2 is an enzyme which translatesthe phosphoglycerat to phosphoenol pyruvate. Dimeric ?? form is specific for gliyal cells.IL-6 is a cytokine has many different functions enable to growth and differentations ofdifferent tissues. ln many studies shown that İL-6 is increasing in the location of loss cel.Recently the relations between increasing inleve serum s100 protein, NSE an IL-6 anddifferent acute brain damages have been revealed. The testing of NSE and S100 proteins giveimportant knowledges in the estimate of establish the illness oragnosis, the statement ofdamage , the dete minate of therapy,toevalvate the therapy. ln our study,we have taken 50patients with ischemic and 25 patients with hemarogic. The patients participating in the studywere measured serum S100 protein, NSE and İL-6 on admission (within 24 hours) on secondand third and tenth days. But the control group was measured only one time. Patients withischemic were grouped according to lesion types categorizated by bamford and his friends .patients with ischemic were evaluated LAC1 n=14 (%28),TACI n=3(%6) and POCS n=3(%6)Patients with hemarogic were evaluated supratentorial n:17, and in fratentorial n=8The Immunoasay analysis was used for S100 Protein and NSE .The ECLIA analysis wasused form odular analytics E170.In all measured days NSE ,S100 protein and IL-6 have maunhy increaced in patients withischemic and hemorogic to control group. On the patients with ischemic, the highest S100level was measured on secand and third days. Although (the patients with hemorogic) S100protein level was measured in all days and found the protein level high, the highest level wasmeasured on third day.In our study the highest S100 level was found in TACI group In thepatients with hemorogic stroke were found high S100 level on the measuremeıt days, thehighest level was revealed in supramentorial grouphad It was found that the patients withischemic (ex) had much more S100 protein NSE and IL-6 than discharged patients withischemic. In our study the highest S100 protein and levels were seen over is years.Theminimum level is measured between 0-1 and 2-7 with NIH scala. We found the highest NSE,S100 protein and IL-6 levels among the bad prognosis patients. The frequency variations ofS100 protein level show a good correlation with clinical results.Especially,when neurologic deficit and cerebral damage are increasing S100 and NSE levelsare dearly inreasing too. We found also hing S100 protein, NSE and İL-6 level with badneurologic deficit and eks besides, the increation in S100 on the patients with ischemic lesionand hemorrhage is more clear than. NSE.Consequentlu there are important markers to estimate neurogic deficit, to therapy, to followthe course of disease and to prognose when the patients ischemic and hemorogic. BesidesS100 protein is more specific to SSS than NSE.