Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Okan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Muhasebe Ve Denetim Bilim Dalı

Sermaye şirketlerinde birleşme ve bölünme işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatı açısından incelenmesi ve muhasebesi

Evaluation and recognition of processes of merger and demerger in stock corporations with regard to Turkish Commercial Code and tax legislation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 458588 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ekonomik gelişmeler sonucunda hızla globalleşen dünyada şirketler yeniden yapılandırma yoluna gitmişlerdir. Şirket yapılandırmalarını, diğerlerinden ayıran en önemli iki olgu olarak birleşme ve bölünme kavramları ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızda sermaye şirketlerinin birleşme ve bölünme işlemlerinde ortaya çıkan nedenler ele alınarak konu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer vergi kanunları açısından incelenerek kanun maddelerinin esas ve usulleri üzerinde durulmuştur. Bu çalışmanın amacı bölünme ve birleşme işleminin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Mevzuatı açısından incelenmesidir. Tez çalışması beş bölümden oluşmaktadır ve birinci bölüm sermaye şirketleri ile ilgili temel bilgiler, ikinci bölüm birleşme ve bölünme ile ilgili temel bilgiler konularını kapsamaktadır. Üçüncü bölümde sermaye şirketlerinde birleşme ve bölünme işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu açısından incelenmesi ve dördüncü bölümde sermaye şirketlerinde birleşme ve bölünme işlemlerinin Türk Vergi Hukuku açısından incelenmesi yer almaktadır. Son olarak beşinci bölümde ise örneklerle konuya açıklık getirilmiştir. Bu çalışma sermaye şirketlerinde birleşme ve bölünme işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Mevzuatı açısından incelenerek muhasebeleştirilmesiyle sınırlıdır. Anahtar Kelimeler: Sermaye Şirketleri, Birleşme, Bölünme, Türk Ticaret Kanunu, Türk Vergi Kanunları

Summary:

The companies chose restructuring in the quickly globalizing world as a result of economic developments. The most important two phenomena in company restructuring are merger and demerger concepts. The reasons arising from the processes of merger and demerger in stock companies discussed in our study, and the issue is examined with regard to 6102 numbered Turkish Commercial Code and other tax legislations and basis and procedures of the law articles were discoursed upon. The purpose of this study is to examine the processes of merger and demerger with regard to the Turkish Commercial Code and Tax Legislation. The thesis study is consisted of five sections; the first section is fundamental information on stock companies, second section is fundamental information on merger and demerger, third section is examination of processes of merger and demerger in stock companies with regard to Turkish Commercial Code, and the fourth section is examination of processes of merger and demerger in stock companies with regard to Turkish Tax Law. The last and fifth section throws light in to the subject with examples. This study is limited to examination and recognition of processes of merger and demerger in stock companies with regard to Turkish Commercial Code and Tax Legislation.