Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dicle Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Serum Ferritin, Pro-BNP, Homosistein düzeylerinin acil servise başvuran serebrovasküler tromboembolili hastalarda inme tipi, inme şiddeti ve prognoz üzerine etkileri

Effects of serum Ferritin, Pro-BNP, hmocystein levels on stroke type, stroke severity and prognosis in cerebro vasculer tromboembolic emergency department patients

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 236174 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İnme (stroke) sadece gelişmiş ülkelerde değil, tüm dünyada koroner kalp hastalığı ve kanserlerin ardından üçüncü sıklıkta gelen ölüm nedenidir. İskemik inme tanısı; risk faktörlerinin değerlendirilmesi, dikkatli ve hızlı nörolojik muayenenin yapılması ve uygun görüntüleme tekniklerinin uygulanması ile konur. Dolaşımdaki biyomarkerlerin ölçülmesi, iskemik inmede tanı ve prognozu değerlendirmeyi kolaylaştırmıştırBu çalışmanın amacı Pro-Bnp, homosistein, ferritin plazma seviyeleri ile iskemik inmenin lateralizasyonu, lokalizasyonu, iskemik inmenin boyutları, inme alt tipleri, klinik seyir ve prognozu karşılaştırmak, ayrıca Glascow Koma, National Institute of Health Stroke (NIHSS), TOAST, Glascow Outcome skorları ile yeni nesil biyomarker düzeylerinin tanıdaki rolünü belirlemektir.Hasta ve kontrol gruplarımız arasında CRP, LDL, VLDL, HDL, Total Kolesterol, Trigliserit, WBC, Pro-BNP, Homosistein, Ferritin, serum düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark varken, PTZ-INR için anlamlı fark saptanmadı.Çalışmamızda NIHS Skalası ile serum homosistein düzeyleri arasındaki ilişki anlamlı bulunmazken, plazma homosistein düzeyleri; atherosklerotik ve kardioembolik stroke subtiplerinde kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek bulundu. Fakat kontrol grubu ile geçici iskemik atak ve laküner enfarkt subtipleriyle plazma homosistein düzeyleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi. Ayrıca çalışmamızda kontrol grubu ile OCSP klasifikasyonuna göre stroke subtiplerinin; plazma homosistein düzeyleri acısından karşılaştırılması yapıldığında istatistiksel olarak anlamlılık gösterirken, stroke subtiplerinin kendi aralarındaki karşılaştırmalarında istatistiki olarak anlamlı fark saptanmadı.Plazma ferritin düzeyi ile NIHS skalası arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptamadık. Çalışmamızda kontrol grubu ile OCSP klasifikasyonuna göre stroke subtiplerinin; plazma ferritin düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlılık gösterirken, OCSP klasifikasyonuna göre stroke subtiplerinin kendi aralarındaki karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Ayrıca çalışmamızda TOAST kriterlerine göre stroke subtiplerini kendi arasında plazma ferritin düzeyleriyle karşılaştırdığımızda; sadece kardioembolik enfarkt subtipi ile lakuner enfarkt subtipi arasında anlamlı fark gözlendi.Çalışmamızda plazma pro-BNP düzeyi ile NIHS skalası arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. TOAST kriterlerine göre; atherosklerotik ve kardioembolik stroke subtiplerinde kontrol grubuna göre plazma pro-BNP düzeyleri istatiksel olarak anlamlı oranda yüksek bulundu. Çalışmamızda kontrol grubu ile OCSP klasifikasyonuna göre stroke subtipleri; plazma pro-BNP düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlılık gösterdi. OCSP klasifikasyonuna göre strok subtiplerinin kendi aralarındaki karşılaştırmalarında Total anterior sirkülasyon infarktı (TACI) ile posterior sirkülasyon infarktı (POCI) arasında Pro- BNP düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı.Çalışmamızda plazma homosistein, ferritin, pro-BNP düzeyi ile mortalite arasında anlamlı ilişki saptandı.Multivariete analizler neticesinde: komorbid hastalık yokluğunu (p=0,018), serum Pro-BNP (p=0,006) ve ferrritin (p=0,043) düzeylerini mortalite üzerine etkili bağımsız prediktörler olarak bulduk.

Summary:

Stroke is third common reason of death after coronary arterial disease and cancers, not only in the developed countries in whole world. By evaluating risk factors, careful and quick norological examination and appropriate imaging methods ischemic stroke can be diagnosed. The measurement of biomarkers in circulation makes diagnosing stroke and evaluating prognosis simpler.In this study we compared Pro-Bnp, homosistein, ferritin plasma levels with lateralization of stroke, subgroups of stroke, clinical progress and prognosis also we evaluated the role of new generation biomarkers, Glascow Coma, National Institute of Health Stroke (NIHSS), TOAST, Glascow Outcome Scores on diagnosis.CRP, LDL, VLDL, HDL, Total Cholesterol, Trigliserit, WBC, Pro-BNP, Homosistein, Ferritin serum levels had statistical difference between patient and control groups but PTZ-INR had no differance.We couldn?t find any relation between NIHS Scala and serum homosistein levels but statistical relation was found between plasma homocystein levels and atherosclerotic and cardioembolic stroke subgroups. When plasma homocystein levels are compared between control, transient ischemic attack and lacuner infarct groups no statistical relation was found. When plasma homocystein levels are compared between control and stroke subgroups (according to OCSP classification) statistical relation was found but no statistical difference was found when stroke subgroups are compared among themselves.We couldn?t find any statistical difference between plasma ferritin levels and NIHS scala. When plasma ferritin levels are compared between control and stroke subgroups (according to OCSP classification) statistical relation was found but no statistical difference was found when stroke subgroups(according to OCSP classification) are compared among themselves. When plasma ferritin levels are compared between stroke subgroups only cardioembolic and lacunar infarct subtypes of stroke (according to TOAST criteries) had statistical difference.We found any statistical difference between plasma pro-BNP levels and NIHS scala. When plasma pro-BNP levels are compared between control and stroke subgroups according to TOAST criterias; pro-BNP levels were statistically higher in atherosclerotic and cardioembolic stroke subtypes. When plasma pro-BNP levels are compared between control and stroke subgroups (according to OCSP classification) statistical relation was found. . When plasma pro-BNP levels are compared between stroke subgroups(according to OCSP classification); total anterior circulation infarct and posterior circulation infarct had statistical difference.In our study homocystein, ferritin, pro-BNP levels had statistical relation with mortality.Multivariated analysis showed that lack of comorbid disease (p=0,018), serum Pro-BNP (p=0,006) ve ferrritin (p=0,043) levels were independent predictors of mortality.