Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Sharing electronic healthcare records across country borders

Elektronik sağlık kayıtlarının ülkeler arası paylaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 176801 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Today, the application of information and communication technologies to healthcare is on the agenda of many countries. The main aim is to make Electronic Healthcare Records (EHR) of a patient accessible anywhere at any time to all authorized users. This is even valid in the cross-border case; the European Commission has published eHealth interoperability recommendations to the EU Member States, in which the RIDE Project contributed, for the purpose of an interoperable European Health Network. Interoperable cross-border clinical data exchange is an ambitious goal with some challenges, the most obvious one being the variety of standards. This issue gets more complicated with the locally developed standards and coding systems. Each country has its own set of standards and it is not reasonable to make all possible combinations of mappings among them during multi-party EHR exchange. Instead, what needs to be done is keeping the legacy infrastructures of the participants and agreeing on a set of common EHR standards and coding systems. Then, each country shall develop "Adapters" transforming local EHR instances to the commonly agreed formats which will most probably be based on widely accepted standards such as HL7 CDA. This approach enables the structure level interoperability. As the second step, in order to achieve semantic interoperability, coded terms from locally defined coding systems shall be translated to international counterparts. In this thesis, our methodology is confirmed on Turkey's National Health Information System. "Transmission Schemas" are automatically transformed to HL7 v3 CDA R2 and CEN EN 13606 standard formats. The local coded terms are translated by developing a mapping platform based on Unified Medical Language System (UMLS).

Summary:

Günümüzde sağlık alanına bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygulanması pek çok ülkenin gündemindedir. Ana amaç bir hastanın Elektronik Sağlık Kayıtlarını (ESK) her zaman her yerden yetkili şahıslara erişilebilir kılmaktır. Bu, ülkeler-arası durum için de geçerlidir; Avrupa Komisyonu birlikte çalışabilir bir Avrupa Sağlık Ağı için üye ülkelere RIDE projesinin de katkıda bulunduğu e-Sağlık'ta birlikte çalışabilirlik tavsiyeleri yayınlamaktadır. Birlikte çalışabilir ülkeler-arası klinik veri paylaşımı bazı zorlukları olan iddialı bir hedeftir. Bu zorluklardan en belirgin olanı standartların çeşitliliğidir. Bu durum yerel olarak geliştirilmiş standartların ve kodlama sistemlerinin geliştirilmesiyle daha karmaşık bir hal almaktadır. Her ülke kendine has standartlara sahiptir ve çok partili ESK paylaşımı durumunda bu standartların tüm olası eşleştirilmelerinin yapılması mantıklı değildir. Bunun yerine, yapılması gereken katılımcıların miras altyapılarını koruyarak ortak ESK standartları ve kod sistemleri üzerinde anlaşmaktır. Sonra, her ülke kendi yerel ESK'lerini büyük ihtimalle HL7 CDA gibi geniş kabul görmüş standartlar arasından seçilecek olan ortak biçime dönüştürecek "Adaptörler" geliştirmelidir. Bu yaklaşım yapısal seviye birlikte çalışabilirliği sağlamaktadır. İkinci adım olarak, anlamsal birlikte çalışabilirliği başarmak için yerel kodlama sistemlerinde tanımlanan kodlanmış terimlerin evrensel eşleniklerine çevrilmesi gerekmektedir. Bu tezde yöntemimizin uygulanabiliriği Türkiye'nin Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi üzerinde doğrulanmaktadır. "Gönderim Şemaları" otomatik olarak HL7 v3 CDA R2 ve CEN 13606'ya dönüştürülmektedir. Yerel kodlanmış terimler de Birleştirilmiş Tıbbi Dil Sistemi (UMLS) tabanlı eşleştirici platformu ile çevrilmektedir.