Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Sıçanlarda oluşturulan deneysel yanık modelinde Aloe vera temelli Nerium oleander ekstraktlarının antioksidan, anti-inflamatuvar ve yara iyileştirici özelliklerinin araştırılması

The investigation of antioxidant, anti-inflammatory and wound healing properties of Aloe vera based Nerium oleander extracts via experimental thermal burn model in rats

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 478069 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Yüzlerce yıldır tıbbi ürünlere kaynak oluşturan doğa, çok sayıda bitkisel ilaç geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Bu bitkisel ilaçların tedavideki önemi yadsınamazken doğal kaynaklardan ilaç olarak yararlanabilmek için konvansiyonel ilaçlardaki kalite, etkililik ve güvenlilik şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, insan primer dermal fibroblastları ile yapılan bir çalışmada, faydalı antioksidan etki gösteren Aloe vera temelli Nerium oleander ekstraktlarının (NAE-8® ve NAE-8i®) olası yara iyileştirici özelliklerini, antioksidan, anti-inflamatuvar ve DNA onarım aktiviteleri açısından incelemek ve etkililiklerini yara tedavisinde sık kullanılan bir sentetik kimyasal olan gümüş sülfadiazinle (SSD) karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: NAE-8® ve NAE-8i®'nin antioksidan aktiviteleri in vitro toplam fenolik madde içeriği, demir (III) indirgeme antioksidan kuvvet ve DPPH• radikal temizleme aktivite tayinleri ile araştırılmıştır. İn vivo yöntemlerle antioksidan etkinin yanısıra anti-inflamatuvar etki de Wistar albino sıçanlar 5 gruba ayrılarak (Kontrol, Yanık, Yanık+NAE8®, Yanık+NAE8i®, Yanık+SSD) değerlendirilmiştir. Termal hasar oluşturulmasının ardından ilgili tedaviler, günde iki kez olmak üzere 14 gün topikal olarak uygulanmıştır. Kan örneklerinde tümör nekroz faktörü alfa (TNF-α), interlökin-1β (IL-1β) ve kuyruktaki DNA yüzdesi (%DNAT) ölçümleri; deri doku örneklerinde ise malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH), myeloperoksidaz (MPO) aktivitesi, kemilüminesans ölçümler ve histolojik incelemeler geçekleştirilmiştir. Bulgular: İn vitro bulgular ekstraktların etkili antioksidan aktiviteye sahip olduklarını göstermiştir. Benzer etkililik, istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde, MDA, GSH, MPO, TNF-α, IL-1β, nitrik oksit ve %DNAT ölçümleri ile de gözlenmiştir. NAE-8® ile yapılan histolojik incelemeler bu pozitif değişimleri desteklemiştir. Sonuçlar: Bulgular, NAE-8® ve NAE-8i®'in deri yanıklarının tedavisinde umut verici bir ajan olabileceğini göstermekte ve hasta tedavisindeki etkililiklerinin ileri klinik araştırmalarla doğrulanması gerekliliğine yol açmaktadır.

Summary:

Aim: Nature has been a source of medicine for centuries, with many drugs developed from plants. While the importance of these herbal remedies can not be neglected, the quality, efficacy and safety requirements of conventional medicines must be met by the natural sources, too. The aim of this study was to investigate the possible wound healing effect of Aloe vera-based extracts of Nerium oleander (NAE-8® and NAE-8i®), which showed beneficial antioxidant protection in a study with human primary dermal fibroblasts, and to compare them with the synthetic silver sulphadiazine (SSD) treatment. Material and Methods: In vitro antioxidant capacities were evaluated in terms of total phenolic content, ferric/reducing antioxidant power and DPPH• free radical scavenging activity. In vivo assays were performed with Wistar albino rats (control, burn, burn+NAE-8®, burn+NAE-8i®, burn+SSD groups) in order to evaluate the antioxidant and anti-inflammatory activity. All groups received their topical application twice a day for 14 days. The trunk blood and skin tissues were collected for malondialdehyde, glutathione, myeloperoxidase, chemiluminescence, tumor necrosis factor alpha, interleukine-1β, %DNA in tail measurements and histological examinations. Results: İn vitro results have shown that extracts have effective antioxidant activity. Similar efficacy was observed with in vivo parameters in a statistically significant manner. These ameliorative effects were also supported by the histological findings of NAE-8® treatment. Conclusion: Findings of the present study suggest that NAE-8® and NAE-8i® could be a promising remedy in treatment of skin burn injury which needs to be onfirmed with further clinical trials.