Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Cumhuriyet Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

Sivas'ın doğusundaki eosen yaşlı Karataş ve neojen yaşlı Şerefiye volkanitlerinin petrolojisi

Petrology of eocene Karatas and neogene Serefiye volcanics in Eastern Sivas

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 444909 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışma alanı İç Anadolu' da yer alan Sivas ilinin Zara ilçesinin Şerefiye beldesi ve kuzeyini kapsamaktadır Bölgede bulunan birimler alttan üste doğru Üst Kreatase-Paleosen yaşlı Refahiye Karmaşığı, Orta-Üst Eosen yaşlı Akıncılar Formasyonu, Karataş volkanitleri ve Kösedağ Siyeniti, Alt Miyosen yaşlı Onarı Formasyonu, Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı İsola Volkanitleri, Şerefiye Volkanitleri ve Kadıköy Formasyonu en üstte ise Kuvaterner oluşukları yer almaktadır Eosen zamanının ikinci magmatik faaliyeti sonucunda oluşan Orta-Üst Eosen yaşlı Karataş volkanitleri ve bölgenin son magmatik evresini temsil eden Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Şerefiye volkanitleri çalışmanın temelini oluşturan birimlerdir İnceleme alanında yer alan Karataş volkanitleri bozunmamış temiz yüzeylerinde yeşilimsi siyah bazı bölümlerinde kahve-mor renkli olup belirgin çatlak sistemleri mevcuttur Bozunmanın yoğun olarak gözlendiği bölgelerde ise kırmızımsı-pembemsi bir renk dağılımı göstermektedir Karataş volkanitleri bazaltik trakiandezit ve trakiandezitlerden oluşmaktadır Bölgedeki diğer temel birim olan Şerefiye volkanitleri bölgedeki en genç volkanik evreyi oluşturmaktadır Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Şerefiye volkanitleri üst seviyelerinde oldukça bol gaz boşlukları bulunmakta ve siyah-gri renklidir Bu çalışmada; daha önce Şerefiye bazaltı olarak isimlendirilen bu birimin farklı litodem birimlerinden oluştuğu saptanmış ve Şerefiye volkanitleri olarak düzeltilmesi uygun görülmüştür Karataş volkanitleri yoğun miktarda mikrolit ve fenokristal şeklinde plajiyoklaz mineralleri içermektedir Yoğun olarak gözlenen plajiyoklazların yanında sanidin, ojit, olivin mineralleri gözlenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The working area is including the Şerefiye Resort and It's North of Zara of Sivas that located in Central Anatolia Region Units in area is consist of the bottom to top: Upper Cretaceous-Paleocene mixed Refahiye, the Middle-Upper Eocene Akıncılar Formation, Karataş Volcanics and Kösedağ Syenite, Lower Miocene Onarı Formation, Upper Miocene- Pliocene İsola Volcanics, Şerefiye Volcanics, Kadıköy Formation and Kuvartener Formation The Middle-Upper Eocene Karataş Volcanics are occures in result of second magmatic activity of Eocene and Upper Miocene-Pliocene Şerefiye volcanics are represents the last stage of area and these are units that create the basis of study Karataş volcanics that located in study area, have colour greenish-black in pristine clean surfaces and have colour brown-purple in some section and significant cracks system are available It's shows colour reddish-pinkish in areas that observed decomposition as intensive Karataş volcanics are consist of basalthic-tracy and trachyandesite Şerefiye volcanics that another basic unit in area, is creates the youngest volcanic stage in area Upper Miocene-Pliocene Şerefiye Volcanics have quite abundant gas gap in Upper stage and these are black-grey In this study, the unit that named as Şerefiye basalt in earlier time, It is detected that consist of different lithodemic unit and It was deemed appropriate to fix as Şerefiye Volcanics Karataş Volcanics contain a large amount plagioclase minerals shaped phenocrystals and microlit İn addition to plagioclase, sanidine, augite, and olivine were also observed as intensely ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.