Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


GATA / Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Skolosidal solüsyonların safra yolları ve karaciğer üzerine etkileri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 86911 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bu çalışmada karaciğer kist hidatiğinin tedavisinde ençok tercih edilen skolosidal maddelerin karaciğer ve safra yollarına etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla 30 adet tavşanda alkalen fosfataz ve karaciğer fonksiyon testleri çalışıldıktan sonra laparotomi yapılarak safra kesesi kateterize edilmiştir. Bundan soma hayvanlar aşağıdaki gibi 5 'erli 6 gruba ayrılmıştır. Tüm hayvanlarda koledok klempe halde iken 6 farklı skolosidal madde safra kesesi içine enjekte edilerek 5 dakika beklenmiştir. Grup 1- Kontrol (serum fizyolojik) Grup 2- Absolü alkol (Etil alkol %98) Grup 3- PVP-i (%10) Grup 4- NaCl %5 Grup5-NaCl%10 Grup 6- NaCl %20 Enjeksiyon yeri sürüre edilerek laparotomi sonlandınlmış ve hayvanlar 30 gün yalan takibe alınmıştır. 30 gün sonunda alkalen fosfataz ve karaciğer fonksiyon testleri için tekrar kan örneği ve sakrifıkasyondan soma da karaciğer, safra kesesi ve safra yollarından doku örnekleri alınmıştır. Sonuçta, çalışma soması karaciğer fonksiyon testleri ve alkalen fosfataz değerlerinde çalışma öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir. Bunun yanında histopatolojik olarak Absolü alkol, NaCl %10 ve NaCl %20 gruplarında karaciğer parankimi ve safra yollarında önemli konjesyon, bulanık şişme, periduktal inflamasyon, fokal nekroz, safra yollarında proliferasyon, fıbrozis, presirotik değişiklikler ve safra stazı diğer gruplara göre belirgin derecede daha fazla gözlenmiştir. Hipertonik şalin (% 10-20) ve Absolü alkol' ün safra yollan ve karaciğerde oluşturduğu histopatolojik değişiklikler 1 ay gibi kısa bir sürede dahi ortaya çıkabilmektedir. Buna karşın erken dönemde alkalen fosfataz ve karaciğer fonksiyon testlerinde anlamlı değişiklikler bulunmamıştır. Safra yollan ile irtibatlı olabilecek karaciğer kist hidatiklerinde absolü alkol ve hipertonik şalin kullanımından kaçınmak uygun olacaktır. 42

Summary:

YABANCI DİLDE ÖZET (İNGİLİZCE) In this study, the effects of the scolocidal agents which are mostly preferred in the management of the hydatid disease of the liver on the bile ducts and liver were investigated. For this purpose, after examining the liver function tests and serum alkaline phosphatase, the gallbladder was chataterized via laparotomy in 30 rabbits. As seen below, the animals were studied in 6 groups, 5 in each. While the common bile duct was clamped, the gallbladder was infused with 6 different scolocidal agents and waited for 5 minutes in all animals. Group 1- Control (Normal Saline Solution) Group 2- Absolute Alcohol (98% Ethyl Alcohol) Group3-PVP-i(10%) Group 4- 5% Sodium Chloride Solution Group 5- 10% Sodium Chloride Solution Group 6- 20% Sodium Chloride Solution The laparotomy was completed after suturing the infusion site, and the animals were closely followed-up for 30 days. In the end of the 30 days, the blood samples for the liver function tests and serum alkaline phophatase, and the tissue specimens of the liver, bile ducts and gallbladder after sacrifice were obtained. As a result, statistically significant differences were not observed in the liver function tests and serum alkaline phosphatase levels comparing with pre-study levels. However, in the groups in which absolute alcohol and hypertonic sodium chloride solutions (10%, 20%) were used, congestion, balloning degeneration, periductal inflammation, focal necrosis in the parenchyma of the liver and bile ducts, proliferation, fibrosis, precirrhotic changes in the bile ducts and the stasis of the bile were noticed clearly more than the other groups. The histopathological changes caused by the absolute alcohol and hypertonic sodium chloride solutions (10%, 20%) on the liver and the bile ducts may develop even in a short time of one-month. On the contrary, no significant differences were found in the liver function tests and serum alkaline phosphatase levels in the early period of time. In the hydatid disease of the liver with possible communication to the bile ducts, the use of the absolute alcohol and hypertonic sodium chloride solutions (10%, 20%) should be avoided. 43