Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Üsküdar Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı / Çocuk Gelişimi Bilim Dalı

Son iki yılda izmir adliyesi'nde görülen çocuk istismarı vakalarının içerik analizi (cinsel istismar)

Content analysis of child abuse cases in İzmir courthouse in past two years (sexual abuse)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 624058 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, 2017-2018 yılları içerisinde İzmir Adliyesi'ne intikal eden, çocuklar arasında gerçekleşmiş cinsel istismar vakalarının dosya üzerinden incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya dahil edilen dosyalardan, çocukların istismar özellikleri, İzmir ili sınırlarında 2017-2018 yıllarında cinsel istismara uğramış çocukların ve cinsel istismarı gerçekleştirmiş çocukların sosyodemografik özelliklerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma evrenini 2017-2018 İzmir ili sınırları içerisinde çocuklar arasında gerçekleşen cinsel istismar vakaları oluşturmaktadır. Evren içerisindeki tüm vakalar incelenmek istenmiş, ancak izin alınabilen 118 cinsel istismar vakasını içeren dosyalar incelenebilmiştir. Araştırma verileri dosya inceleme kontrol listesi kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizi bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde mağdur ve sanık çocukların demografik özelliklerinin belirlenmesinde frekans ve yüzde istatistiklerinden, mağdur ve sanık çocukların demografik özellikleri ile istismar türü arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Nonparametrik testlerden İki Faktörlü Ki-Kare testinden faydalanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; 118 cinsel istismar vakasına ulaşılmıştır. Vakalardan 109'u nitelikli, 9'u ise basit cinsel istismar olarak belirlenmiştir. Kız çocukları erkek çocuklarına göre daha fazla istismar edilmiştir. İstismarı gerçekleştiren çocukların geneli erkek çocuklardır. En fazla istismara uğrayan ve istismarı gerçekleştiren çocuklar 13-18 yaş aralığındadır. Mağdur ve sanık çocuklar genellikle ortaokul mezunu ve ortaokula devam eden çocuklardır. Mağdur ve sanık çocuklar genellikle İzmir'in ilçelerinde ikamet etmekte ve aileleriyle birlikte yaşamaktadırlar. Mağdur ve sanık çocukların geneli çalışmamaktadır, ayrıca fiziksel, zihinsel, psikiyatrik herhangi bir rahatsızlıklarının olmadığı saptanmıştır. İstismar türü ile sanık ve mağdur çocukların sosyodemografik özellikleri arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Anahtar Sözcükler: Çocuk İstismarı, (Çocuktan Çocuğa) Çocukların Cinsel İstismarı, Mağdur Çocuklar, Sanık Çocuklar

Summary:

In this study, it is aimed to examine the cases of sexual abuse among children who were transferred to Izmir Courthouse in 2017-2018. The files included in the study aimed to determine the abuse characteristics of children and the sociodemographic characteristics of children who had been sexually abused in 2017-2018 in the province of Izmir. Research universe 2017-2018 sexual abuse cases among children within the borders of Izmir province constitute. All cases in the universe were examined, but files containing 118 cases of sexual abuse that were allowed were examined. Research data was obtained using the file review checklist. Analysis of the data was carried out in computer environment. In the analysis of the data, frequency and percentage statistics were used to determine the demographic characteristics of victim and accused Children, and nonparametric tests and two-factor Chi-Square test were used to examine the relationships between victim and accused Children's demographic characteristics and type of abuse. According to the results of the study, 118 sexual abuse cases were reached. Of the cases, 109 were qualified and 9 were simple sexual abuse. Girls have been abused more often than boys. The most abused and abused children are between the ages of 13-18. Victims and accused children are usually secondary school graduates and secondary school children. Victims and accused children generally live in the districts of Izmir and live with their families. In general, the victims and accused children do not work and it is concluded that they do not have any physical, mental or psychiatric problems. There was also no significant relationship between the type of abuse and the sociodemographic characteristics of accused and victimized children. Keywords: Child Abuse, (From Child to Child) Sexual Abuse of Children, Victimized Children, Accused Children