Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı / Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Bilim Dalı

Sporun koruma altında bulunan çocukların psiko-sosyal ve duygusal durumu ile öfke durumuna etkisi

The effect of sport on the psycho-social and emotional status and anger of the children under guard

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 603766 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Yapılan bu çalışmada koruma altında bulunan çocuklarda spor etkinliklerine katılımın psikolojik ve duygusal iyi oluş ile öfke tarzları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Burdur ilinde bulunan çocuk evlerinde yaşayan 36 çocuk katılmıştır. Araştırmaya katılan çocuklar deney ve kontrol grubu olarak iki gruba ayrılmış, deney grubunda bulunan çocuklar spor eğitim programına katılmış, bu süreçte kontrol grubunda bulunan çocuklar herhangi bir spor etkinliğine katılmamıştır. Araştırmaya katılan çocukların duygusal ve psikolojik yapılarının incelenmesinde Liddle ve Carter (2015) tarafından geliştirilen, Akın vd,(2016) tarafındn Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan "Stirling Çocuklar İçin Duygusal ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmaya katılan çocukların öfke tarzlarının belirlenmesinde ise Spielberger ve diğerleri (1983) tarafından geliştirilen ve Özer (1994) tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan "Sürekli Öfke ve Öfke Tarzı Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS programı kullanılmış, veriler normal dağılım gösterdiği için parametrik testlerden T test analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonunda deney ve kontrol grubunda bulunan çocukların ön-son test duygusal ve psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). Benzer şekilde çocukların ön-son test öfke tarzları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık meydana gelmediği bulunmuştur (p>0.05). Elde edilen bulgulara göre koruma altında bulunan çocuklarda spora katılımın duygusal ve psikolojik iyi oluş ile öfke tarzları üzerinde anlamlı bir değişim oluşturmadığı söylenebilir.

Summary:

In this study constructed, it was aimed to determine the effects of participation in sports activities on psychological and emotional well-being and anger styles in children under guard. 36 children who live in children 's houses in Burdur participated in the study. The children who participated in the study were divided into two groups as experimental and control groups, the children in the experimental group participated in the sports training program, and the children in the control group did not participate in any sports activities. The Stirling Emotional and Psychological Well-being Scale for Children, which was developed by Liddle and Carter (2015) and validated and reliability study by Akın et al. (2016), was used to the emotional and psychological structures of the children participating in the study. To determine the anger styles of the children participating in the study, "Trait Anger and Anger Style Scale geliştiril which was developed by Spielberger et al was used. SPSS program was used in the statistical analysis of the data obtained from the study, since the data showed normal distribution, parametric tests and T test analysis were used. At the end of the study, it was found that there was no statistically significant difference between the pre-post test emotional and psychological well-being of the children in the experimental and control groups (p> 0.05). There was no statistically significant difference between the two groups (p> 0.05). According to the data obtained, it can be said that participation in sports does not cause a significant change in emotional and psychological well-being and anger styles in children under guard