Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Bölümü

Study of neutrino interactions in the CHORUS experiment

CHORUS deneyinde nötrino etkileşimlerinin incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199201 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTSTUDY OF NEUTRINO INTERACTIONS IN THE CHORUS EXPERIMENTVOLKAN, CUHAşM.S., Department of PhysicsSupervisor: Assoc. Prof. Dr. Ali Murat GüleruNovember 2006, 72 pages.The emulsion target of the CHORUS detector was exposed to the wide-bandneutrino beam of the CERN SPS between the years 1994 and 1997. In total about130.000 neutrino interactions were located in the nuclear emulsion target and fullyreconstructed. Detailed DATA and Monte Carlo (MC) comparisons were done inorder to test reliability of the detector simulation. There is reasonable agreementbetween DATA and MC. The ratio of deep inelastic neutral-current (NC) tothe deep inelastic (DIS) charged-current(CC) νµ interactions was measured toN Cdisbe = 0.350 ± 0.003. This measurement was compared with the previousCCdismeasurements. Based on three double charm decays found in NC interactions wemeasured the ratio of double charm cross-section in NC νµ interactions to beσ(c¯νµ )c= (3.37+3.06 (stat.) ± 0.51(syst.)) × 10−3 .−2.51σN COne double charm decay has been observed in CC νµ interactions the upper limiton associated charm production in νµ CC interaction has been found to beσ(c¯µ− )c< 9.69 × 10−4 .σCCivat 90% C.L.Keywords: Neutrino, Neutrino interaction, Monte-Carlo Data comparison, Dou-ble charm production ratesv

Summary:

üOZ˙ ü ˙ ˙ şË™ ˙˙ ˙ ˙CHORUS DENEYINDE NOTRINO ETKILESIMLERININ INCELENMESIVOLKAN, CUHAşYüksek Lisans , Fizik Bülümüu ou uTez Yüneticisi: Doş. Dr. Ali Murat Gülero c uKasım 2006, 72 sayfa.Emülsiyon hedeften oluşan CHORUS dedektürü 1994 - 1997 yılları arasında CERNu s ouSPS'te geniş-bant nütrino hüzmesi ile bombardıman edilmiştir. Toplam 130.000s o u snütrino etkileşimi kaydedilmiş ve nükleer emülsiyon işinde bulunmuştur. Detaylıo s s u u c sDATA ve Monte Carlo (MC) kıyaslamaları dedektür simülasyonlarının gerşekliliğinio u c gdenemek işin yapılmıştır. DATA ve MC arasında uyumlu bir ilişki vardır. DISc s sNCyüksüz zayıf etkileşimlerinin DIS yüklü etkileşimlerine oranıuu s uu s = 0.35 ± 0.001CColarak ülşulmüştür. Bu ülşum ünceki deneylerle karşlaştırılmıştır. Yüksüz zayıfo cü us u o cü o ss s uuetkileşiminde bulunan 3 adet şiftli charm bozunumu baz alınarak yüksüz zayıf νµs c uuetkileşimindeki şiftli charm uretimi aşağıdaki gibi ülşulmüştür,s c ü sg o c ü us uσ(c¯νµ )c= (3.37+3.06 (stat.) ± 0.51(syst.)) × 10−3 .−2.51σN CYüklü zayıf νµ etkileşiminde bir adet şiftli charm bozunumu güzlenmiş olup,uu s c o syüklü zayıf νµ etkileşimindeki şiftli charm uretim ust limiti %90 güvenilirlikteuu s c ü ü uσ(c¯µ− )c< 9.69 × 10−4 olarak hesaplanmıştır.sσCCAnahtar Kelimeler: Nütrino, Nütrino etkileşimi, Monte-Carlo Data karşılaştırması,o o s ssCiftlenimli charm uretim oranı,ş üviTo my first major teacher of life, to my parents.With love andgratitude.vii