Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çukurova Üniversitesi / Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitü / Adli Bilimler Anabilim Dalı

Su altı olay yeri incelemesinde adli fotoğrafçılık uygulamaları

Su alti olay yeri i̇ncelemesinde adli fotoğrafçilik uygulamalari

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 626118 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Adli Bilimlerde suç çeşitlerinin sürekli olarak artması adli bilimlerin teknolojiden faydalanmasını attırmaktadır. Böylece olayların çözümü daha doğru ve güvenilir bir şekilde yapılarak adaletin sağlanmasına katkıda bulunulmaktadır. Adli bilimler içerisinde adli bilim insanlarının suç ve suçlu analizi kurmak için olay yeri inceleme çalışmalarına çok fazla değer vermektedirler. Olay yeri inceleme alanı içerisinde yeni teknik ve yöntemlerin uygulanması adli olayların çözümüne farklı bakış açısı kazandırmaktadır. Adli Bilimlerin alt disiplinlerinden olan adli fotoğrafçılık olay yeri inceleme içerisinde atılan ilk adim, soruşturmada hikâyenin başladığı yer olarak adli makamlara sunulan en somut belge kaynağı olarak yer almaktadır. Dünyamızın çok büyük kısmını kaplayan ve içerisinde birçok gizemi barındıran su altı ortamı zamanla delillerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini yitirmesine yol açabilmektedir. Bu durumun farkında olan suçlular delil ve kanıtlardan hızlı ve kolay şekilde kurtulmak için su altı ortamını tercih etmektedirler. Adli Fotoğrafçılık olay yeri incelemenin ilk aşaması olarak tıpkı kara üzerinde olduğu gibi su altı ortamında da suç ve suçlu arasındaki bağın kurulmasını sağlama görevini devam ettirmektedir. İnsanoğlunun devamlı ziyaret etmediği su altı ortamının zorlu doğal şartları fotoğrafçılık tekniklerinin uygulanmasını engelleyerek fotoğrafçılara ek problemler ortaya çıkarmaktadır. Su altı fotoğrafçılığında son donemde yaşanan bilimsel gelişme ve çalışmalar su altı sorunlarına önemli çözüm olanakları getirmektedir. Bu tez çalışmasında ülkemizde ve dünyadaki su altı adli fotoğrafçılık ve genel su altı fotoğrafçılığı ile ilgili çalışmalar literatür taraması yapılarak, genel su altı fotoğrafçılığında kullanılan bilimsel yöntem ve tekniklerin su altı olay yeri fotoğrafçılığında nasıl uygulanması gerektiği üzerinde durulmuştur. Su altı olay yeri fotoğrafçılığı ile ilgili eksik olan bilgi ve kaynak yetersizliğinin giderilerek danışanlara yol göstermeleri konusunda yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Summary:

Forensic Photography Practices in Underwater Crime Scene Investigation Continuous increase in crime types increases the use of technology in forensic science. This enables solving the cases more accurately and reliably, and contributes to the swift provision of justice. Forensic scientists value the crime scene investigation studies to conduct criminal and crime scene analyses in forensic sciences. The application of new techniques and methods in crime scene investigation provides a distinctive perspective to the solution of forensic cases. As one of the subsidiary disciplines of the forensic sciences, forensic photography is the first step in any crime scene investigation and is regarded as the rock-solid documentation source forwarded to the judicial authorities for demarcating the location where the case has started. The underwater environment, which covers a large part of our world and contains several mysteries, may also cause the evidences to lose their chemical and physical properties over time. In awareness of these circumstances, criminals prefer the underwater environment to get rid of the evidence quickly and easily. As the first stage of the crime scene investigation, Forensic Photography sustains its mission to establish the link between the crime and the perpetrator in the underwater environment just like on the land. The harsh natural conditions of the underwater environment, which is not regularly visited by human beings, prevent the application of photography techniques and create additional problems for photographers. Scientific developments and research output in the underwater photography have proposed significant solutions to underwater challenges. This thesis work conducts a literature review of the underwater forensic photography and general underwater photography research in our country and worldwide and dwells on how scientific methods and techniques used in general underwater photography should be applied in underwater crime scene photography. The study looks forward to resolving the lack of information and resources on underwater crime scene photography and providing advice to other researchers.