Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalı / Fizik İncelemeler ve Kriminalistik Bilim Dalı

Su altı olay yerinden delil toplama ve delillerin laboratuvara gönderilme usullerine yönelik farkındalık düzeylerinin belirlenmesi

Determination of awareness towards collecting evidence from underwater crime scene and methods of submitting evidence to the laboratory

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 443940 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Olay yeri incelemesi, gerçekleşen suçun aydınlatılmasındaki ilk adımdır. Bu adımda yapılacak olan en ufak hata soruşturmanın seyrini değiştirir. Genellikle suçluların delilleri saklama amacıyla kullandığı su ortamı zamanla delillerin özelliklerini yitirmesine yol açar. Ayrıca, su altında bulunan delillerin yanlış yöntemlerle toplanması veya korunması da suçlu ile suçun arasındaki bağın kurulmasını olumsuz olarak etkiler. Bu nedenle su ortamı delil karartma metodu olarak kullanılabilmekte ve adli bilimler eğitimi alan ve almış olan bireylerin bu konuda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu araştırmada adli bilimler eğitimi almış veya almakta olan katılımcıların su altı olay yeri incelemesi, delillerin toplanması ve laboratuvara gönderilmesine yönelik farkındalıklarının ölçülmesi ve birçok zorluk içeren su altı olay yeri inceleme hakkındaki farkındalığın arttırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 102 gönüllü dâhil edilmiştir. Eğitimini Fizik İncelemeler ve Kriminalistik yüksek lisans programında ve Kriminalistik doktora programında tamamlamış veya bu programlarda eğitimi devam etmekte olan 51 gönüllü çalışma grubuna dâhil edilmiştir. Karşılaştırma grubuna ise eğitimini diğer programlarda tamamlamış veya bu programlarda eğitimi devam etmekte olan gönüllüler dâhil edilmiştir. Anketteki 36 sorudan 30 soruya çalışma grubu karşılaştırma grubuna göre daha başarılı olmuştur. Karşılaştırma grubu 3 soruda çalışma grubuna göre daha başarılı olmuştur. Ayrıca 3 soruda iki grup da aynı sayıda doğru cevapları verip eşit bir performans sergilemişlerdir. Katılımcılarin çoğunluğu temel adli bilimler ile ilgili olan 6 soruyu doğru olarak cevaplamışlardır. Katılımcıların yarısından fazlası dalgıçların can güvenliği, tanıkların ifadesi, dalgıçların görevleri, suya maruz kalan deliller üzerinden olumlu sonuçlara gidilebileceği, su altında bulunan ateşli silahların laboratuvara gönderilme usulleri, çevresel bir faktör olan akıntı, su altında bulunan araçların incelenme usulleri ve su altında bulunan delillerin fotoğraflanması ile ilgili olan 12 soruya yanlış cevap vermişlerdir.

Summary:

Crime scene investigation is the first step to solve the crime. In this step, the smallest mistake can change whole course of the investigation. Aquatic environment, which is used by the criminals to hide evidence, leads to loss of evidence characteristics in time. Furthermore, collecting and maintaining the evidence with the wrong procedures, affect correlation between the criminal and the crime adversely. Therefore, aquatic environment can be used as an anti-forensic method and individuals, who have forensic science education or studying forensic science, should know about this anti-forensic method. The aim of this study is to measure the awareness of participants, who have forensic science education or studying forensic science, towards investigating underwater crime scene, collecting the evidence and submitting evidence to the laboratory and raise awareness towards underwater crime scene investigation that involves many difficulties. 102 volunteer participants were included in the study. 51 volunteers, who studied or studying in Physical Examination and Criminalistic Master Program or Criminalistic Doctorate Program, were included in the experimental group. The other 51 volunteers, who studied or studying in different Master or Doctorate Programs, were included in the control group. Out of 36 questions, volunteers in experimental group answered 30 questions more successfully compare to volunteers in control group. Volunteers in control group answered 3 questions more successfully compare to volunteers in the experimental group. Furthermore, both group volunteers performed equally by giving same number of right answers in 3 questions. Most of the volunteers answered 6 questions, which were about fundamental forensic sciences, correctly. More than half of the volunteers gave wrong answers to 12 questions which are about safety of the divers, witness' statement, duty of the divers, possibility of getting positive results on the items that are exposed to water, the procedure of sending guns to laboratory that are exposed to water, the currents that are one of the environmental factors, procedure of investigating cars that are found in the water and underwater photography.