Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

System identification with particular interest on the high frequency radar under ionospheric disturbances

İyonküresel düzensizlikler altında yüksek frekanslı radar özelinde dizge tanıyımlama

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199101 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTSYSTEM IDENTIFICATION WITH PARTICULAR INTEREST ON THEHIGH FREQUENCY RADAR UNDER IONOSPHERIC DISTURBANCESBÜYÜKPAPUŞÇU, Süleyman OlcayM S , Department of Electrical and Electronics EngineeringSupervisor: Prof Dr Ersin TULUNAYCo-Supervisor: Prof Dr Yurdanur TULUNAYFebruary 2007, 69 pagesWe have been actively involved in the research and management activities ofEuropean Co-Operation in the Field of Scientific and Technical Research (EUCOST) actions such as COST 238 Prediction and Retrospective IonosphericModeling over Europe (PRIME), COST 251 Improved Quality of Service inIonospheric Telecommunication System Planning and Operation, COST 271 Effectsof the Upper Atmosphere on Terrestrial and Earth-Space Communications, COST296 Mitigation of Ionospheric Effects on Radio Systems (MIERS) and COST 724Developing the Scientific Basis for Monitoring, Modeling and Predicting SpaceWeather In this thesis High Frequency (3-30 MHz) (HF) radar system under ionosphericdisturbances has been identified globally and some operational suggestions havebeen presented The use of HF radar system is considered from the identification ofionospheric propagation medium point of view ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZİYONKÜRESEL DÜZENSİZLİKLER ALTINDA YÜKSEK FREKANSLIRADAR ÖZELİNDE DİZGE TANIYIMLAMABÜYÜKPAPUŞÇU, Süleyman OlcayYüksek Lisans, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi : Prof Dr Ersin TULUNAYOrtak Tez Yöneticisi: Prof Dr Yurdanur TULUNAYŞubat 2007, 69 sayfaBilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği (EU COST) çerçevesindegerçekleştirilen araştırma ve yönetim eylemlerinde etkin olarak yer almaktayız Bueylemler COST 238 Avrupa Üzerinde Kestirimsel ve Geçmişi İçeren İyonküreselBenzekleme (PRIME), COST 251 İyonküresel Uzaktan İletişim Dizge Planlamasıve İşletiminde Servis Niteliğinin İyileştirilmesi, COST 271 Üst Atmosferin Yerselve Yer-Uzay İletişimine Etkileri, COST 296 İyonkürenin Radyo DizgeleriÜzerindeki Olumsuz Etkileri ve En Aza İndirilmeleri (MIERS) ve COST 724 UzayHavasının İzlenmesi, Benzeklenmesi ve Öngörüsü için Bilimsel TemellerinGeliştirilmesi olarak sıralanabilir Bu çalışmada iyonküresel düzensizlikler altında Yüksek Frekanslı (3-30 MHz) (YF)radar dizgesi küresel olarak tanıyımlanmış ve işletim önerileri sunulmuştur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.