Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı

Tasarruf mevduatı üzerinde rehin

Pledge over saving deposit

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 413733 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İşbu çalışmamızın amacı, uygulamada sıklıkla karşılaşılan mevduat rehninin bütün hukuki yönleriyle incelenmesidir. Bu çerçevede çalışmamızda öncelikle mevduata ilişkin genel bilgilere yer verilmiş ve mevduat rehninin ne şekilde kurulacağı açıklanmıştır. Ardından mevduat rehni nedeniyle rehin alan alacaklı ile rehin veren mevduat sahibi ve ayrıca banka nezdinde doğan hak ve yükümlülükler incelenmiştir. Mevduat rehninin ayni bir hak olmasından kaynaklanan hukuki sonuçların değerlendirilmesinin ardından çalışmamızda son olarak mevduat rehninin hangi durumlarda sona ereceği açıklanmış ve mevduatın rehnedilmesinin mevduat zamanaşımına etkisi değerlendirilmiştir. Mevduat rehnine ilişkin hukuki açıklamalarda; mevduatın, bir alacak hakkı niteliğinde olması nedeniyle TMK m. 954 vd. düzenlenen alacak rehnine ilişkin hükümler esas alınmış olmakla beraber mevduatın niteliğinden kaynaklanan özel durumlara da yer verilmiştir. Mevduat rehnine ilişkin hukuki değerlendirmelerde ayrıca mevduatın, mevduat alacağının borçlusu konumunda olan banka lehine rehnedilmesinin özellikli yönleri de belirtilmiştir. Zira uygulamada en sık karşılaşılan mevduat rehni; bir kredinin teminatını teşkil etmek üzere, kredi kullandıran banka nezdinde bulunan mevduatın banka lehine rehnedilmesidir.

Summary:

This paper aims to provide analysis of deposit pledge by its all legal apects which is pretty common in practice. Within this concept it firstly includes general information on deposits and explains how to establish a deposit pledge. The paper then examines rights and obligations of pledgee, pledger and bank. It is then considered legal consequences based on the fact that deposit pledge is a limited property right. The conclusion of the paper explains dissolution situations of deposit pledge and analyzes the effect of pledged deposit on statute of limitations on deposit. Despite the fact that the analysis is based on the Articles 954 and ff of Turkish Civil Code, it also contains exclusive circumstances arising the characteristics of deposit, since deposit has the characteristic of a claim. Moreover most common deposit pledge is to pledge a deposit which is under the belonging of the loan providing bank in favor of that bank with regard to constitute a collateral surety. Therefore specific aspects of pledging a deposit in favor of the debtor bank are mentioned under this paper as well.