Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Tavşan mediasteninde cerrahi sonrası adhezyonu engellemek için sodyum hyalüranat ve karboksimetilselüloz membran (Seprafilm®) ile doku arası bariyer oluşturulması

Composing an adhesion barrier using hyaluronic acid and carboxymethylcellulose (Seprafilm®) to prevent post-surgical adhesion in rabbit mediastinum

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 230002 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş: Re-mediastinoskopi, neoadjuvan terapi sonrası küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında, mediastinal lenf düğümü metastazını değerlendirme amaçlı kullanılan vazgeçilmez bir metottur. Fakat önceki mediastinoskopiye bağlı adhezyonlar, cerrahın çalışma alanını daraltmakta ve invazif görünümde lenf nodu ayrımında zorluk yaratmaktadır. Amaç: Operasyon sonrası oluşan adhezyonları engellemek amacıyla çeşitli bariyer yöntemler denenmiş fakat kayda değer bir başarı sağlanamamıştır. Yapılan araştırmalar abdominal, jinekolojik ve nöroşirürjik cerrahilere yönelik olmakla beraber mediastende benzer çalışmalar yapılmamıştır. Biz bu çalışmada Sodyum Hyalüranat ve Karboksimetilselülozun mediastendeki adhezyonu engellemekteki yerini araştıracağız. Materyal ve Metod: Çalışmamızda; 21 adet her iki cins New Zeland tip 2500- 3500 gr. tavşan kullanılmıştır. Rastgele örnekleme metodu ile tavşanlar üç gruba ayrılmış ve her gruba 7 tavşan bırakılmıştır. İlk gruba mediasten disseksiyonu yapılarak Seprafilm® ile doku arası bariyer oluşturulmuştur. İkinci gruba mediasten disseksiyonu yapılarak sodyum izotonik ile doku arası bariyer oluşturulmuştur. Kontrol grubu mediasten disseksiyonunu takiben primer kapatılmıştır. 30 gün sonra gruplar sırasıyla 3 gün içerisinde sakrifiye edilmiş ve kontrol grubuyla makroskopik ve mikroskopik adhezyon kriterleri kullanılarak kıyaslanmıştır. Bulgular: Deneyimizin sonucunda adhezyonu önlemede ve azaltmada Seprafilm®`in etkinliği istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (Makroskopik kriterlerde p<0.01, inflamasyon ve damar proliferasyonu kriterlerinde p<0.05) Sonuç: Operasyonlara bağlı adhezyonların tedavi ve önlenmesinde Seprafilm®`in uygun bir bariyer olduğu düşünülmektedir.

Summary:

Introduction: Re-mediastinoscopy is an indispensable procedure to assess mediastinal lymph node metastasis after induction chemotherapy in patients with non-small cell lung cancer. Re-mediastinoscopy can be a difficult procedure because adhesions of a prior mediastinoscopy may reduce surgeon?s field of view, and may cause difficulty in diagnosing a lymph node, which causes suspicion about invasion. Aim: There are several adhesion barrier procedures, which were used to prevent postoperative adhesions, but none of them provided remarkable results. There are studies including abdominal, gynecologic and neurochirurgic surgery, however, there is no such study regarding mediastinum. In this study, we are going to explore the role of hyaluronic acid and carboxymethylcellulose in preventing mediastinal adhesion. Material and Method: In our study, 21 New Zealand-type male and female rabbits ? each with a weight of 2500-3500 grams ? were used. Three groups ? each including seven rabbits ? were set up due to randomized sampling method. Mediastinal dissection was performed in the first group and Seprafilm® was used to build adhesion prevention barrier. Mediastinal dissection was performed in the second group and 0.9 % NaCl was used to build adhesion prevention barrier. In the control group, all layers were sutured primarily after mediastinal dissection. The rabbits were sacrificed after 30 days and each group was compared with the control group, using macroscopic and microscopic adhesion criteria. Findings: According to the results of our study, Seprafilm® was found to be statistically efficient in preventing and decreasing adhesion in mediastinum (p<0.01 in macroscopic criteria, p<0.05 in inflammation and vascular proliferation criteria). Conclusion: Seprafilm® can be used as an adhesion barrier in the treatment of adhesions which develop as a result of surgery.