Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Bölümü / İlköğretim Anabilim Dalı / İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı

Teachers' perceived efficacy beliefs and perceptions regarding the implementation of the 2004 primary mathematics curriculum

Öğretmenlerin 2004 ilköğretim matematik öğretim programının uygulanmasına ilişkin öz yönelik yeterlik inanışları ve algıları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 227663 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study was to investigate primary school and mathematicsteachers' efficacy beliefs and perceptions in the context of the new primarymathematics curriculum and identify differences, if any, in teachers' efficacy beliefsand perceptions based on their area of certification, gender, experience and numberof students in classroom.The sample consisted of 805 teachers, 696 of whom were primary and 105 ofwhom were mathematics teachers working in elementary schools located in Mersin,Eskisehir, Bolu, Ankara and Istanbul. The questionnaire administered to participantswas adapted by the researcher throughout the study. Results of exploratory factoranalysis suggested six dimensions: Utility and Impact of the Curriculum, Impact ofthe Curriculum regarding Efficacy Beliefs, Efficacy Beliefs regarding the NewCurriculum, Utilization of Curriculum, Utilization of Special Techniques, andTeachers' Sense of Efficacy.The results of the MANOVA analysis indicated that teachers' area ofcertification and experience had a significant role on the collective dependentvariables, while number of students and gender did not. Analysis further revealedthat primary teachers had significantly stronger efficacy beliefs about the newcurriculum than mathematics teachers. Moreover, teachers with 11-15 and 21 andmore years of experience were significantly found to perceive a higher utilization ofspecial techniques than teachers with 10 years or less experience. In a similar sense,teachers with 16-20 years of experience were found to have a significant higherperceived utilization of special techniques than teachers with 5 years or lessexperience.

Summary:

Bu çalısmanın temel amacı sınıf ögretmenleri ve ilkögretim ikinci kademematematik ögretmenlerinin 2004 matematik ögretim programının uygulanma sürecihakkındaki algılarını ve öz yeterlik inanıslarını incelemektir. Çalısma kapsamındaögretmenlerin programa yönelik genel algıları ve öz yeterlik inanıslarınınögretmenlerin bransına, cinsiyetine, kıdemine ve sınıf mevcuduna göre farklılıkgösterip göstermedigi incelenmistir.Çalısmanın örneklemini Mersin, Eskisehir, Bolu, Ankara ve Istanbul?da bulunanve rastgele seçilen 57 okulda çalısan 805 ögretmen olusturmaktadır. Ögretmenlerin696?sı sınıf, 109?u matematik ögretmenidir. Çalısma kapsamında baska bir ölçektenTürkçeye uyarlanarak gelistirilen bir ölçek kullanılmıstır. Yapılan faktör analizisonucunda ölçegin boyutları su sekilde belirlenmistir: Ögretim programınınkullanılabilirligi ve etkisi hakkındaki inanıslar, Öz yeterlik algıları dogrultusundaprogramın etkisine yönelik inanıslar, Ögretim programını uygulayabilmeye yönelik özyeterlik inanısları, Ögretim programının uygulanısı hakkındaki algılar, Farklı yöntemve metotları uygulama düzeyi hakkındaki algılar ve Ögretmenlik meslegine yönelikgenel öz yeterlik algıları.Çoklu varyans analizi sonuçlarına göre ögretmenlerin bransı ve kıdemiprograma yönelik inanıs ve öz yeterlik algılarında istatistiksel olarak anlamlı bir farkyaratmaktadır. Devamında yer alan tekli varyans analizleri, sınıf ögretmenlerininmatematik ögretmenlerine göre programa yönelik daha yüksek yeterlik algılarına sahipolduklarını göstermektedir. Aynı zamanda, 11?15 yıl deneyim aralıgında bulunan ve 21yıldan daha çok deneyime sahip olan ögretmenlerin, 10 yıldan daha az deneyime sahipolan ögretmenlere göre derslerinde bazı teknik ve yöntemleri istatistiksel anlamlı olarakdaha sık kullandıkları görülmektedir. Benzer sonuç 16?20 yıl aralıgında deneyime sahipolan ögretmenlerle 5 yıldan daha az deneyime sahip olan ögretmenler için de geçerlidir.