Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili Bilim Dalı

Tercüme-i Tefsir-i Ebu'l-Leys es-Semerkandî: Mümtehine, saff, cum'a, münâfikûn, teğâbün, talâk, tahrim, mülk sureleri (İnceleme – metin – dizin – tıpkıbasım)

Tercüme-i Tesfîr-i Ebu'l-Leys es-Semerkandî, mümtehine, saff, cumca, münâfikûn, teġâbün, talâķ, tahrîm and mülk suras

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 502269 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Türkler kitleler hâlinde İslamiyet'i kabul etmeye başlayınca Kur'ân'ı anlamak ve öğrenmek ihtiyacı doğmuştur Kur'ân tercümeleri ve tefsirleri sırasında dinî ibareler Türkçe sözcüklerle karşılanarak söz varlığı zenginleştirilmiştir Eserimiz Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait olup bu dönemin özelliklerini yansıtır Eski Anadolu Türkçesi XIII-XV yüzyıllardaki Türkçedir ve Batı Türkçesinin ilk devrini oluşturur Çalışmamızda Süleymaniye Kütüphanesi Nuruosmaniye Koleksiyonu 140-143 numarada kayıtlı olan Tercüme-i Tefsîr-i Ebu'l-Leys es-Semerkandî isimli eserin 143 numaralı cildin 182a/205b varakları arasında bulunan Mümtehine, Saff, Cumca, Münâfikûn, Teġâbün, Ŧalâķ, Tahrîm ve Mülk surelerinin tefsirleri dil özellikleri açısından incelenmiştir Eserimizin istinsah tarihi H 1024-1026, M 1615-1617 olarak geçmektedir Her varak 25 satırdan oluşmuş ve Arap alfabesi ile yazılmıştır Müstensihi İbrahim bin Yûsuf'tur ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Turks acceptance of Islam as state religion introduced a need of understanding and learning Koran Turkish language had been developed by the translation and commentaries of Koran This thesis belongs to Old Anatolian Turkish and reflects the specialties of this era Old Anatolian Turkish is the language that had been used during XIII and XV centuries and it is the language that achieved the first Western Turkish revolution In this thesis, we have used Süleymaniye Library Nuruosmaniye Collection, registration numbers 140-143 and name of Tercüme-i Tesfîr-i Ebu'l-Leys es-Semerkandî, volume number of 143 and pages between 182a and 205b that exist Mümtehine, Saff, Cumca, Münâfikûn, Teġâbün, Ŧalâķ, Tahrîm and Mülk suras have been investigated in terms of language specialty This text had been written between 1024 and 1026 Each page is 25 rows and written in Arabic alphabet ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.