Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Termessos Milli Parkı'nın (Antalya) avifaunası ve ekosistemdeki ilişkileri

The Avifauna and ecosystem relations of National Park Termessos

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 129124 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET TERMESSOS MİLLİ PARKININ (ANTALYA) AVİFAUNASI VE EKOSİSTEMDEKİ İLİŞKİLERİ Hakan SERT Yüksek Lisans Tezi, Biyoloji Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Ali Erdoğan Mayıs 2000, 189 Sayfa Termessos Milli Parkı Antalya'nın 34 km kuzeybatısında yer almakta olup, 6702 hektarlık bir alana sahiptir. Araştırma alanı Antalya il sınırlan içerisinde bulunur. Alanın yüksekliği Altkırkkavak mevkiindeki 250 m. 'den başlamakta olup, antik şehrin kurulduğu Güllük Dağında 1100 m. 'ye ve en yüksek noktası olan Eren Tepe'de ise 1665 m. 'ye ulaşmaktadır. Bu çalışma, Termessos Milli Parkı'nın Avifaunasını ve ekosistemdeki ilişkilerini kapsamakta olup 05.10.1998-23.04.2000 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda yörede kışın ve yazın bulunan kuşlar ve üreyen kuşlar tespit edilmiş, habitat tercihleri ortaya konulmuş, beslendikleri ve yuva yaptıkları bölgeler saptanmıştır. Araştırma alanında 32 familyaya ait 113 kuş türü tespit edilmiş, bunlardan 14 familyaya ait 36 tür Nonpasseres Grubuna, 18 familyaya ait 77 tür de Passeres Grubuna aittir. Araştırma alanında saptanmış olan kuş türlerinden 51 'i Yerli, 40'ı Yaz Göçmeni, 14'ü Kış Göçmeni, 3'ü Transit Göçer ve 4'ü Besin Ziyaretçisidir. 1 türün (Oenanthe monacha) statüsü henüz belirlenememiştir. Bu türlerden Nonpaseres grubuna dahil olanların, 17'si Yerli, 13'ü Yaz Göçmeni, 3'ü Transit Göçer ve 4'ü Besin ziyaretçisidir. Passeres grubuna dahil türlerden 34'ü Yerli, 27'si Yaz Göçmeni, 14'ü Kış Göçmeni'dir. Nonpasseres grubundan 9'u kesin, 20'si muhtemelen kuluçka yapmakta olup, 7'si kuluçka yapmamaktadır. Passeres grubundan 40 tür kesin kuluçka, 19 tür muhtemelen kuluçka yapmakta olup, 18 tür de kuluçka yapmamaktadır. Her iki grup birlikte değerlendirildiğinde 49 kuş türü kesin, 39 kuş türü muhtemelen kuluçka yapmakta olup, 25 kuş türü de bölgede kuluçka yapmamaktadır. Bölgede belirlenen kuş türlerinden yoğunluklarına göre yapılan liste değerlendirilmesinde (Kiziroğlu 1993), 5 tür A. 1.2, 12 tür A.2, 14 tür A3, 20 tür A.4 kategorisinde olduğu saptanmıştır.Araştırma alanında bulunan kuş türleri birden fazla habitatta bulunabilmektedir. Buna göre en çok, 65 tür ile karışık ormanların bulunduğu alanlar tercih edilmektedir. Bunu 56 tür ile tarım alanları, 52 tür ile makilik alanlar, 36 tür ile kızılcam ormanları, 35 tür ile açık alanlar, 31 tür kayalık alanları ve 13 tür ile dere yatakları takip etmektedir. Bölgede 27.03.2000 tarihinde, Yenice mevkiinde saptanan Oenanthe monacha, Türkiye için ilk kayıt niteliği taşımaktadır. Araştırma alanındaki çalışma peryodunun sonunda gözlendiği için, bu türün statüsü ve yuva durumu henüz belirlenememiştir. Ancak 2000 yılı içerisinde devam edecek gözlemler ile durumu açıklığa kavuşturulacaktır. ANAHTAR KELİMELER: Ekoloji, Avifauna, Termessos, Populasyon JÜRİ: Doç. Dr. Ali ERDOĞAN (Danışman) Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU Doç. Dr. Mehmet ÖZ

Summary:

ABSTRACT THE AVIFAUNA AND ECOSYSTEM RELATIONS OF NATIONAL PARK TERMESSOS M.S. in Biology Adviser: Doç.Dr. Ali ERDO?AN May, 2000, 188 pages Termessos National Park (6702 hectares) is 34 km north-west of Antalya, within the border of Antalya province. The research area starts from Altkirkkavak (250 m) to Mount Gulluk (1100 m), where the ancient city Termessos is located, and ends at the highest peak of Eren Tepe (1665 m). The aim of the project was to study the avifauna and ecosystem relations of birds in Termessos National Park. The observations in this study were made between October 1998- April 2000. During the project; breeding residents, winter and summer visitor birds, and their habitat preferences, breeding and feeding areas were determined. In the research area, 113 species of birds, belonging to 32 families, have been recorded. 14 families (36 species) are members of Nonpasseres and the remaining 18 families (77 species) are members of Passeres. The statuses of the bird species in this area are as follows: 51 residents, 40 summer and 14 winter could visitors, 4 feeding visitors, 3 transitory. The status of the remaining two species could not be determined clearly but one of these species is either a feeding visitor or a winter migrant. The statuses of species in the Nonpasseres group are: 17 residents, 13 summer visitors, 3 transitory and 4 feeding visitors and those of the Passeres group are: 34 residents, 27 summer visitors and 14 winter visitors. In the group of Nonpasseres, there are 9 breeders, 20 probable breeders and 7 non-breeders. The other group, Passeres, contains 40 breeders, 19 probable breeders and 1 8 non-breeders. The breeding statuses of both groups are: 49 breeders, 39 probable breeders and 25 non-breeders. The numbers of endangered bird species in the area according to thecategorisation of Kiziroglu 1993 are as follows: 5 in A.I.2., 12 in A.2, 14 in A.3 and 20 in A.4. mThe given bird species in the research area may live in more than one habitat.The highest number of the bird species (65) was observed in the polytypic forest. The numbers of bird species recorded in the other habitats are as follows: 56 in agricultural lands, 52 in maqui communities, 36 in red pine forest, 35 on grass lands, 31 on rocky sites and 13 on stream resting sites. Oennathe monacha, a new record for Turkey, was observed in the research area (Yenice province) on 27 March 2000. As the species was observed towards the end of the project, the status of it could not be determined. However, the status of the species will be characterised in detail in the following months. KEY WORDS: Ecolgy, Avifauna, Termessos, Population COMITEE: Assoc. Prof. Dr. Ali ERDO?AN (Danışman) Prof. Dr. İlhami Kİ2İRO?LU Assoc. Prof. Dr. Mehmet ÖZ iv