Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Hacettepe Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyoloji Anabilim Dalı

Testiküler arterlerin morfolojik özelliklerinin çok kesitli BT anjiografi ile değerlendirilmesi

Evaluation of morphologic features of testicular arteries BY multidetector CT angiography

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 544452 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmamızın amacı testiküler arterlerin (TA) değerlendirilmesi için çok kesitli bilgisayarlı tomografi anjiografinin (ÇKBTA) uygun bir yöntem olup olmadığını saptamak ve testiküler arterlerin sayı, orijin ve seyirlerini tespit ederek yeni bir sınıflandırma sistemi ortaya koymaktır. 732 hastanın BTA görüntüleri retrospektif olarak bu amaçla taranmış ve 400 tanesi (% 55) tanısal olarak değerlendirilmiştir. 800 taraftan 777'sinde (% 97) tek TA, 22'sinde (% 2,75) çift TA izlenmitşir. Bir tarafta (% 0,25) TA izlenmemiştir. 2 hastada (% 0,5) bilateral çift TA izlenmiştir. Teklif edilen sınıflandırma sisteminde orijine göre; Tip 1: Renal Arter (RA) seviyesinin superiorundan Abdominal Aortadan (AA) köken alan TA. Tip 2: RA seviyesinden AA'dan köken alan TA. Tip 3: Renal, aksesuar renal, segmenter renal ya da orta suprarenal arterden köken alan TA. Tip 4: RA inferiorundan AA'dan köken alan TA (normal orijin). Tip 5: AA'dan RA'nın 5 cm'den daha inferiorundan ya da RA-aortik bifürkasyon arası mesafeden aortik bifürkasyona yakın lokasyondan köken alan TA. Seyre göre ise Tip a: Normal seyirde TA. Tip b: Vena kava inferior (VKİ) posteriorundan seyir gösteren TA. Tip c: Renal pedikül üzerinden ark yapan TA'dır. Çalışmamızda toplam 821 TA'nın orijin ve seyre göre sınıflandırmasında en sık izlenen tipler; 532 (% 64,8) ile Tip 4a, 61 (% 7,4) ile Tip 3a, 40 (% 4,9) ile Tip 2c, 38 (% 4,6) ile Tip 5a, 34 (% 4,1) ile Tip 4b ve 30 (% 3,7) ile Tip 4c idi. Sonuç olarak; TA incelenmesinde BTA seçilmiş vakalarda uygun bir tetkik olabilir ve geliştirdiğimiz sınıflandırma sistemi ile TA değerlendirilmesi retroperitoneal cerrahiler, vasküler girişimsel işlemler, varikosel gibi durumlarda değerli bilgiler verebilir ve özellikle cerrahi komplikasyonların engellenmesini sağlayabilir. Anahtar Kelimeler: BT Anjiyografi, testiküler arter, testiküler arter sınıflandırması.

Summary:

The aim of our study is to determine whether multislice computerized tomography angiography (MDCTA) is a suitable method for the evaluation of testicular arteries (TA) and to establish a new classification system by detecting the number, origin, and course of testicular arteries. BTA images of 732 patients were retrospectively screened for this purpose and 400 (55%) were evaluated as diagnostic. On a total of 800 sides; 777 (97%) side had single TA, and 22 (2.75%) side had double TA. Bilateral double TA was observed in 2 patients (0.5%). The TA was not observed on one side (0.25%) of a patient. According to the proposed classification system Types are as follows: Based on the origin; Type 1: TA originating from the abdominal aorta (AA), superior to the renal artery (RA) level. Type 2: TA originating from the AA, at the RA level. Type 3: TA originating from the renal, segmental renal, accessory renal or middle suprarenal artery. Type 4: Testicular artery originating from the abdominal aorta, inferior to the renal artery level (Normal origin). Type 5: TA originating from the AA, more than 5 cm inferior to the RA level or closer to the aortic bifurcation of the distance between the aortic bifurcation and the RA. Based on the course: Type a: Normal course. Type b: Course through posterior to the vena cava inferior. Type c: Testicular artery arcing over all or part of the renal pedicle. The most common types of TA according to the origin and course were; 532 (% 64,8) Type 4a, 61 (7,4%) Type 3a, 40 (4,9%) Type 2c, 38 (4,6% ) Type 5a, 34 (% 4,1) Type 4b, and 30 (3.7%) Type 4c. In conclusion, CTA may be a suitable test for TA evaluation in selected cases, and the TA evaluation by the classification we have developed may give valuable information for retroperitoneal surgeries, vascular interventional procedures, and for the clinical scenarios like varicocele. Keywords: CT Angiography, testicular artery, testicular artery classification.