Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı

The effects of intergroup perceptions and ingroup identifications on the political participation of the second-generation Turkish migrants in the Netherlands

Gruplararası ve grupiçi değişkenlerin Hollanda'daki ikinci kuşak Türk göçmenlerin siyasal katılımı üzerine etkileri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 218049 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Through the lenses of Social Identity Theory, this thesis endeavours to understand how perceptions of intergroup relations and in-group identifications affect the choice for different mobility strategies and forms of political participation among the second-generation Turkish migrants in the Netherlands. To this end, two political participation paths are specified: ethnic and mainstream. The former is defined as promoting ethnic group interests in the political arena while the latter is defined as participation in national Dutch politics. Perceptions of illegitimate and unstable status differences, of impermeable group boundaries, and of discriminatory intergroup relations are expected to contribute to the choice for collective mobility strategy and ethnic political participation mediated by Turkish identification. Conversely, legitimate, stable and permeable intergroup conditions are hypothesized to lead to the choice for individual mobility strategy and mainstream political participation through affecting Dutch identification. Three path models including perceptions of legitimacy, stability, permeability and discrimination as predictors, Dutch and Turkish identification as mediators, mobility strategies as both outcomes and mediators, and ethnic and mainstream political participation as outcomes were tested in a sample of 161 participants. Results generally confirmed the expectations except for the stability hypothesis. The theoretical implications of the findings are discussed. Keywords: Social identity theory, Social identity, Migration, Netherlands, Turkish migrants, Mobility strategies, Political participation

Summary:

Bu tez, Sosyal Kimlik Kuramına göre, Hollandadaki ikinci kusak Türk göçmenlerde, gruplarası ve grupiçi algıların farklı hareketlilik stratejilerini ve siyasal katılım yollarını nasıl etkiledigini açıklamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, iki siyasal katılım yolu tanımlanmıstır: etnik ve ana görüs. Etnik siyasal katılım politik alanda grubun kendi çıkarlarını savunması olarak tanımlanırken, ana görüs, Hollanda ulusal politikasına katılım olarak tanımlanmıstır. Gayrimesru ve istikrarsız statü farklılıklarının, geçirgen olmayan grup sınırlarının ve ayrımcı gruplararası iliskilerin Türk kimliginin önemini artıracagı ve dolayısıyla kolektif stratejilerin tercih edilmesine ve etnik siyasal katılıma yol açacagı öngörülmektedir. Diger taraftan, mesru, istikrarlı ve geçirgen algılanan gruplararası iliskilerin, Hollandalı kimliginin önemini artıracagı ve onun aracılıgıyla bireysel stratejilerin tercih edilmesine ve ana görüs çerçevesinde bir siyasal katılıma yol açacagı farzedilmektedir. Gruplarası statü farklılıklarında mesruiyet, istikrar ve geçirgenlik algılarının bagımsız degisken; Türk ve Hollanda kimliginin aracı degisken; bireysel ve kollektif stratejilerin hem sonuç hem de aracı degisken; iki siyasal katılım yolunun da bagımlı degisken oldugu 3 model tanımlanarak, 161 katılımcıdan olusan bir örneklemde test edilmistir. Sonuçlar genel olarak, istikrar degiskeni hariç öngörüleri dogrulamaktadır. Tezin son bölümünde, sonuçların kuramsal dogurguları tartısılmaktadır. Anahtar kelimeler: Sosyal Kimlik Kuramı, Sosyal kimlik, Göç, Hollanda, Türk göçmenler, Hareketlilik stratejileri, Siyasal katılım