Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

The effects of real data based and calculator supported statistics activities on 7th grade students' statistics performance and attitude toward statistics

Gerçek veriye dayalı ve hesap makinesi ile desteklenen istatistik etkinliklerinin, yedinci sınıf öğrencilerinin istatistik performansına ve istatistiğe yönelik tutumuna etkileri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199366 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSRACTTHE EFFECTS OF REAL DATA BASED AND CALCULATOR SUPPORTEDSTATISTICS ACTIVITIES ON 7TH GRADE STUDENTS? STATISTICSPERFORMANCE AND ATTITUDE TOWARD STATISTICSYILMAZ, SevgülM S , Department of Secondary Science and Mathematics EducationSupervisor: Assist Prof Dr Erdinç ÇAKIROĞLUDecember 2006, 109 pagesThe purpose of the study was to investigate the effects of real data based andcalculator supported statistics activities on 7th grade students? statistics performanceand attitudes towards statistics when the statistics performance of the students priorto the instruction and the previous mathematics grades were controlled A quasi-experimental design was used to investigate the research problem The research wasconducted by 84 seventh grade students There were three groups in the study Twoof them were experimental groups and one of them was control group The firstgroup received instruction by the traditional method (TM), the second group receivedinstruction by real data based and calculator supported statistical activities(RDBCSSA), and the third group was instructed by real data based statisticalactivities (RDBSA), the number of the subjects was 28, 27 and 29 respectively Data were collected through three different measuring instruments: 1 StatisticalPerformance Test 1 (SPT1); 2 Statistical Performance Test 2 (SPT2); 3 StatisticsAttitude Scale (SAS) The SPT1 was used as a pre-test The SPT2 was administeredas a post-test SPT1 and SPT2 were used to determine the statistics performance ofivthe students before and after the instruction SAS was used to determine the attitudesof the students toward statistics ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZGERÇEK VER YE DAYALI VE HESAP MAK NES LE DESTEKLENENSTAT ST K ETK NL KLER N N, YED NC SINIF ÖĞRENC LER N NSTAT ST K PERFORMANSINA VE STAT ST ĞE YÖNEL K TUTUMUNAETK LERYILMAZ, SevgülYüksek Lisans, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi BölümüTez Yöneticisi: Yard Doç Dr Erdinç ÇAKIROĞLUAralık 2006, 109 sayfaBu çalışmanın amacı, gerçek veriye dayalı ve hesap makinesi ile desteklenenistatistik etkinliklerinin, yedinci sınıf öğrencilerinin istatistik performansı veistatistiğe yönelik tutumları üzerindeki etkisini, öğrencilerin öğretimden öncekiistatistik performansları ve önceki matematik notları kontrol edilerek incelemektir Araştırma problemini incelemek için yarı deneysel bir yöntem kullanılmıştır Çalışma 84 yedinci sınıf öğrencisi ile uygulanmıştır Çalışmada üç grup vardı Gruplardan ikisi deneysel, diğeri kontrol grubu olarak ayrılmıştır Birinci grupgeleneksel yöntem (GY) ile öğretim aldı, ikinci grup gerçek veriye dayalı ve hesapmakinesi destekli istatistik etkinlikleri (GBDHMD E) ile öğretim almıştır ve üçüncügrup gerçek veriye dayalı istatistik etkinlikleri (GBD E) ile öğretim almıştır Deneksayıları sırayla 28, 27 and 29'dur Bu araştırmada veri üç farklı ölçme aracı kullanılarak derlenmiştir: 1 statistikPerformans Testi 1 ( PT1); 2 statistik Performans Testi 2 ( PT2); 3 statistik TutumviÖlçeği ( TÖ) PT1 öntest olarak kullanılmıştır PT2 ise sontest olarakuygulanmıştır PT1 ve PT2 testleri öğrencilerin çalışmadan önceki ve sonrakiistatistik performanslarını belirlemek amaçlı kullanılmıştır TÖ öğrencilerinistatistiğe karşı tutumlarını belirlemek amaçlı uygulanmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.