Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı / Örgütsel Davranış Bilim Dalı

The effects of western and eastern leadership styles on organizational citizenship behavior in China

Çin'de batı ve doğu tarzı liderlik tiplerinin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 560333 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The main purpose of this study is to investigate the moderating effect of manager nationality on the relationship between paternalistic and transformational leadership behaviors with organizational citizenship behavior in China. Transformational Leadership is substantial within Western culture dynamics while paternalistic leadership originated in the East particularly in China representing discrete theories with different dimensions with regard to human relations. A paternalistic leader presents authoritarian, discipline and benevolence (Farh & Cheng, 2000), while a transformational leader acts with charisma and intellectual inspiration (Bass, 1985). The model was tested with 279 Chinese participants who have Turkish, American & European or Chinese managers from different industries in China via online questionnaire method. The research model consists of four variables: Transformational Leadership,Paternalistic Leadership, Organizational Citizenship Behavior, and nationality of the manager. This study examines whether paternalistic and transformational leadership are associated with the organizational citizenship behavior among Chinese followers working in different companies. The effect of the manager's nationality on this relationship was also studied as moderator variable. The result of the study showed that paternalistic leadership and transformational leadership have significant positive effects on organizational citizenship behavior. However, the data analysis results did not support the claim that the manager's nationality had a moderating effect at any significant level.

Summary:

Bu araştırmada, Çin'de babacan ve dönüştürücü liderlik tipleriyle örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD) arasında bir ilişki olup olmadığı ve bu modelde yönetici milliyetlerinin moderatör değişken rolü araştırılmıştır. Yaklaşımları dikkate alındığında, davranışlarının temeli Batı kültürüne dayanan Dönüştürücü Liderlik tipi ve kökenini Doğu kültürleri özellikle Çin'den alan Babacan Liderlik tipi birbirinden ayrılmaktadır. Babacan bir lider otorite, disiplin ve iyilikseverliği temsil ederken (Farh & Cheng, 2000), dönüştürücü bir lider entellektüel uyarım ve karizma ile hareket eder (Bass, 1985).Çalışma Türk, Amerikalı & Avrupalı ve Çinli yöneticilerle farklı sektörlerde çalışan 279 Çinli çalışan ile yürütülmüş olup veriler online anket yöntemi ile toplanmıştır. Modelde dönüştürücü liderlik, babacan liderlik, yönetici milliyeti ve örgütsel vatandaşlık davranışı olmak üzere dört değişken bulunmaktadır. Araştırmanın ana hedefi babacan ve dönüştürücü liderlik tiplerinin Çinli çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde bir etkisi olup olmadığıdır. Çalışma, farklı milliyetlerden yöneticilere sahip Çinli çalışanlar ile yürütüldüğü için yönetici milliyeti moderatör değişken olarak ele alınmıştır. Araştırma sonucunda, Babacan ve Dönüştürücü Liderlik ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı arasında güçlü pozitif bir ilişki olduğu, ancak yönetici milliyeti moderatör etkisi analiz edildiğinde önemli bir bulguyla rastlanmamıştır.