Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

The impact of consumer culture on housing: A case study on housing architecture in Turkey in the post-1980 S

Tüketim kültürünün konut üzerinde etkisi: 1980 sonrası Türkiye'de konut mimarlığı üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116308 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

As the most experienced form of architecture, housing represent the interaction between architectural culture and consumer culture Economy, politics and the demands of users are the forces that transform architecture With this characteristic, architecture is directly related to social formations and transformations of cultural structure After the 1980s architecture in Turkey represents a radical shift from the modern tradition of architecture that is based on the search for a pluralist and popular vocabulary The contemporary cultural context is the major force behind this shift On the other hand such an architectural tendency, inevitably, formed a legitimization ground for consumer culture itself ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Mimarlığın en çok deneyimlenilen biçimi olarak konut, mimarlık kültürüyle tüketim kültürünün etkileşimini temsil etmektedir Ekonomi, politika ve kullanıcı talepleri mimarlığı dönüştüren güçlerdir Bu özelliğiyle mimarlık toplumsal oluşumlar ve kültürel yapıdaki dönüşümlerle doğrudan ilişkilidir 1980 sonrası Türkiye'de mimarlık, mimarinin modem geleneğinden çoğulcu ve popüler dil arayışına dayanan radikal bir kopuşu sergilemektedir Çağdaş kültürel bağlam ise bu kopuşun arkasındaki ana güçtür Öte yandan, böyle bir mimari eğilim, kaçınılmaz olarak, tüketim kültürünün kendisinin meşrulaştırıldığı bir zemin oluşturmuştur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.