Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

The impact of e-portfolio on the writing skills of foreign language learners studying at Abant İzzet Baysal University basic English program

Elektronik portfolyonun Abant İzzet Baysal Üniversitesi temel İngılizce egitimi bölümü öğrencilerinin yazma becerileri üzerindeki etkisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 226917 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study explores the effectiveness of e-portfolio on developing the writing skills of the English language learners at the pre-intermediate level. Using data from the tests administered before and after the treatment, it is revealed that e-portfolio group outperformed paper portfolio group in their writing skills. The participants were asked to enroll in an online classroom setting to keep their task based e-portfolio paragraphs and sentences for 10 weeks in the Fall semester of 2007-2008 academic year at Abant Izzet Baysal University. The Motivation Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) and Computer Attitude Questionnaire (CAQ) were applied in addition to Computer Literacy Survey to collect the quantitative data.The results suggest that 1) The digital environment contributes to second language writing skills. 2) Computer experience and ownership influence the computer attitudes in specific computer anxiety. 3) E-portfolio can be integrated into foreign language teaching curriculum when trained and willing teachers are involved with support from the administration. The findings of this study give insight to teachers, administrators, parents and students as well as an alternative way of assessing writing skills through computers as a medium.

Summary:

Bu çalışma elektronik portfolyonun İngilizce dil becerileri orta düzey seviyesinde olan öğrencilerin yazma becerileri üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Uygulama öncesi ve sonrasında yapılan testlerden edinilen verilere dayanarak, elektronik portfolyo grubundaki öğrencilerin dosya olarak portfolyo tutan öğrencilerden yazma becerilerinde daha başarılı oldukları ortaya çıkmaktadır. Deneklerden 2007-2008 akademik yılı Güz döneminde Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde 10 hafta boyunca çevrimiçi sınıfta portfolyo tutmaları istenmiştir. Nicel veri toplama araçları Öğrenme için Motivasyon Stratejileri Anketi, Bilgisayara Karşı Tutum Anketi ve Bilgisayar Okuryazarlığı Formudur.Çalışmanın sonuçlarına göre; 1) Dijital ortam ikinci dilde yazma becerilerine olumlu katkıda bulunmaktadır. 2) Bilgisayar kullanma deneyimi ve bilgisayar sahibi olmak kullanıcının bilgisayara karşı tutumunu özellikle de kaygı seviyesini etkiler. 3) Elektronik portfolyo bu konuda eğitimli ve istekli öğretmenlerin ve idari personelin desteği ile yabancı dil eğitimi müfredatına dahil edilebilir. Bu çalışmanın sonuçları öğretmenlere, idarecilere, ailelere ve öğrencilere yazma becerilerini değerlendirmek için bilgisayarın etkili bir araç olarak kullanılabileceği alternatif bir değerlendirme yöntemiyle ilgili bakış açısı katacaktır.