Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı

The impact of school and student related factors on scientific literacy skills in the programme for international student assessment-PISA 2006

Uluslararası öğrenci değerlendirme programı-PISA 2006'da okul ve öğrenci ile ilgili etkenlerin fen okuryazarlık becerileri üzerindeki etkisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 176784 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of the study was to examine the impact of school and student related factors on scientific literacy skills of Turkish students in the Programme for International Student Assessment ? PISA 2006. 4942, 15 year-old Turkish students from 10 primary schools, 88 general high schools and 66 vocational high schools participated in this assessment.Among the student factors considered were gender, student background, motivational factors, science self belief, value belief regarding science, science-related careers, science teaching and learning, scientific literacy and the environment. Some of the school factors discussed were proportions of girls at school, school size, school academic selectivity, teacher-student ratio, school activities for learning environmental topics and learning of science, quality of educational resources, teacher shortage (negative scale), general high school ? vocational high school and average class size.The responses of Turkish students and principals from the database of the PISA assessment were used in Hierarchical Linear Modeling (HLM). The result of the study showed that the impact of school and student related factors on scientific literacy skills of the Turkish students varied from school to school. It was observed that the PISA index of economic social and cultural status, general value of science and science self-efficacy impacted on every aspects of the scientific literacy. In addition, it is evident that the general high school students were more successful than the vocational high school students after adjusting for selected student and school characteristics.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı ? PISA 2006'da okul ve öğrenci ile ilgili etkenlerin Türk öğrencilerin fen okuryazarlığı becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. PISA 2006 değerlendirmesine katılan 4942 tane 15 yaş grubu Türk öğrenci, 10 ilköğretim okulu, 88 genel lise programı ve 66 meslek lisesi programına devam etmektedir.Dikkate alınan etkenlerden öğrenci ile ilgili olanlar: cinsiyet, öğrenci altyapısı, motivasyonla ilgili etkenler, öğrencinin kendine inancı, fen bilimlerine verdiği değer, fen ile ilgili meslekler hakkında bilgisi, fen öğretimi ve öğrenimi, fen okuryazarlığı ve çevre bilincidir. Okul ile ilgili olarak ele alınan etkenlerden bazıları: okuldaki kız öğrenci oranı, okul mevcudu, okulun akademik seçiciliği, öğretmen-öğrenci oranı, çevre ile ilgili konuları öğrenmede ve fen öğreniminde okul etkinlikleri, eğitim kaynaklarının niteliği, öğretmen eksikliği (ters ölçek), genel lise ? meslek lisesi ve ortalama sınıf mevcududur.Hiyerarşik Lineer Modelleme (HLM)'de Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı veri tabanındaki Türk öğrencilerin ve okul yöneticilerinin yanıtları kullanılmıştır. Çalışmanın sonucu okul ve öğrenci ile ilgili etkenlerin, Türk öğrencilerin fen okuryazarlığı becerileri üzerindeki etkisinin okuldan okula değişkenlik gösterdiğini ortaya koymuştur. PISA ekonomik sosyal ve kültürel statü indeksi, fen bilimlerine verilen genel değer ve fen bilimleri öz yeterliği, fen okuryazarlığı ile ilgili tüm bakış açılarını etkilediği gözlenmiştir. Ayrıca, seçilen öğrenci ve okul özellikleri düzeltildikten sonra genel lise programına devam eden öğrencilerin meslek liselerine devam eden öğrencilerden daha başarılı olduğu açıkça görülmektedir.