Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

The Political discourse of the leading Turkish Trade Union Confederation: Türk-İş in the post-1980 period

1980 Sonrası dönemde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) siyasal söylemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 43276 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT THE POLITICAL DISCOURSE OF THE LEADING TURKISH TRADE UNION CONFEDERATION: TÜRK-İŞ IN THE POST- 1980 PERIOD GENİŞ, Arif M.S. in Sociology Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Hasan Ünal NALBANTO?LU February 1995, 96 pages. This study attempts to examine the political discourse of the Confederation of Turkish Trade Unions (Türk-îş). This effort is oriented towards understanding the ideological background behind political attitudes of the Confederation. The political discourse of the Confederation has been historically constructed through the development of the labour movement. According to the main hypothesis of the study, this political discourse has remained essentially unchanged in the period after 1980, during which social and economic conditions have changed significantly. In order to test this hypothesis, first, I will survey the literature on the trade union history in Turkey around the concepts of 'dependent unionism* and 'politics above-parties.' In this survey, my aim is to conceptualize constitutive elements of the traditional political discourse of the Confederation in a historical frame before 1980. Then, I will analyze textual material of the Confederation in the post- 1980 period, within this conceptual framework. The conclusion drawn from this analysis is that the main constitutive element of the political discourse of the Confederation, which is defined as 'subjugation to the political sphere,1 has not disappeared, but has been restructured. Keywords: Political Discourse, Trade Unionism, Dependent Unionism, Above- Party Unionism, Political Sphere, Union Sphere, Subjugation, Parliamentary Politics. Science Code: m

Summary:

ÖZ 1980 SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU' NUN (JÜRK-İŞ) SİYASAL SÖYLEMİ GENİŞ, Arif Yüksek Lisans Tezi, Sosyoloji Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Hasan Ünal NALBANTO?LU Şubat 1995, 96 sayfa. Bu çalışmada, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu' nun (Türk-lş) siyasal söyleminin çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma, Konfederasyonun siyasal tutum alışlarının nasıl bir ideolojik arkaplana dayandığını anlamaya yöneliktir. Konfederasyonun siyasal söylemi, işçi hareketinin gelişimini içine alan tarihsel bir süreç içinde inşa edilmiştir. Tezin temel varsayımına göre, bu siyasal söylem, toplumsal ve ekonomik koşulların önemli ölçüde değiştiği 1980 sonrası dönemde esaslı bir değişim göstermemiştir. Bu önermeyi sınamak amacıyla, ilk olarak, Türkiye sendikacılık tarihine ilişkin mevcut literatürdeki 'bağımlı sendikacılık' ve 'partiler-üstü politika' kavramlarından hareketle, konfederasyonun geleneksel siyasal söyleminin kurucu öğeleri 1980 öncesi tarihsel süreç içinde kavramlaştırılmaktadır. Ardından, Konfederasyonun 1980 sonrasına ait yayınlarında yeralan metinler bu kavramsal çerçeve içinde incelenmektedir. İncelemede, Konfederasyonun siyasal söyleminin, 'siyasal alana tabiiyet' olarak tanımlanan başlıca kurucu öğesinin ortadan kalkmadığı, fakat yeniden yapılandığı sonucuna varılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Siyasal Söylem, Sendikacılık, Bağımlı Sendikacılık, Partiler-üstü Sendikacılık, Siyasal Alan, Sendikal Alan, Tabiiyet, Parlamenter Politika. Bilim Dalı Sayısal Kodu: rv