Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Aydın Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

The relationship between academic self-concept, academic achievement and l2 learning motivation of high school students in foreign language learning

Yabancı dil öğreniminde lise öğrencilerinin akademik benlik, akademik başarı ve ikinci dil öğrenme motivasyonu arasındaki ilişki

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 580026 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In the process of language learning, for learners self-concept is an effective factor Self-concept is the accumulation of the feelings, beliefs, experiments and thoughts that a person has about him/herself such asself-construction, self-identity, gender identity, past, present and future selves, self-assessment, cognitive component, academic motivation, academic achievement and academic self-concept Self-concept is the set of perceptions that the person has about himself including the set of characteristics, attributes, qualities and deficiencies, capacities and limits, values and relationships which the person knows to be descriptive of himself and concerning his identity Academic self-concept is related to student's perception of himself/herself as a learner and his/her correlation with the environment There is a strict and significant relationship between self-concept and academic achievement in educational settings Learners' perceptions of themselves and their beliefs in temselves have gained increasing recognition in the process of understanding human acts and their effort in order to reach their goals In academic life of students self-efficacy, determination, willingness to do something in learning process and motivation are very important When they desire to be successful, they motivate themselves academically and they try to do their best They pursue studying to reach their academic goals Academic motivation is related to the reasons of behaviours that have a connection with academic functioning and success in some way and the effort students put forward Moreover, academic motivation shows the students' persistence in academic issues and regulating their study program Motivation is very significant in L2 learning When the students are motivated to learn second language, they are more desired to keep studying Academic capabilities and motivation play a crucial role in language learning process for adolescents The purpose of this research is to examine relationship between academic self-concept (ASC), academic achievement and L2 learning motivation of Turkish high school students and compare the ASC of students for boys and girls It also aims to investigate the perceptions of high school students in L2 classes about learning a foreign language and motivation The study includes 100 12th grade high school students of both genders (50 females, 50 males) in foreign language classes ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Dil öğrenme sürecinde öğrenenler için en etkili faktörlerden biri öz-benliktir Öz-benlik, bir insanın kendisini, kendisini geliştirmesini, öz kimliğini, cinsiyet kimliğini, kendisiyle ilgili geçmiş, şimdi ve gelecek algısını, öz-değerlendirmesini, bilişsel unsurlarını, akademik motivasyonunu, akademik başarısını ve akademik benlik kavramını içerir Benlik kavramı kişinin kendisiyle ilgili özellikleri, nitelikleri, eksiklikleri, kapasiteyi, limitleri, değerleri ve ilişkileri içeren algı kümesidir Akademik benlik kavramı, öğrencinin kendini bir öğrenci olarak nasıl algıladığı ve çevre ile olan ilişkisi ile ilgilidir Eğitimde, benlik kavramı ile akademik başarı arasında kesin ve anlamlı bir ilişki vardır Öğrencilerin kendileriyle ilgili ve kendilerine olan inançları ile ilgili algıları onların eylemlerini ve amaçlarına ulaşmak için harcadıkları çabayı etkiler Öğrencilerin akademik yaşamlarında öz-yeterlik, kararlılık, öğrenme sürecinde bir şeyler yapma isteği ve motivasyon çok önemlidir Öğrenciler başarılı olmak istediklerinde kendilerini akademik olarak motive ederler ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırlar Öğrenciler akademik hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam ederler Akademik motivasyon, akademik işleyiş ve başarı ile bir şekilde bağlantılı olan davranışların nedenleri ve öğrencilerin ortaya koydukları çaba ile ilgilidir Ayrıca, öğrencilerin akademik motivasyonu onların akademik konulara devam etmelerini ve çalışma programlarını düzenlemelerini göstermektedir Motivasyon ikinci dil öğreniminde çok önemlidir Öğrencilerin ikinci dil öğrenmek için motive olduğunda, çalışmaya devam etmeleri onlar için önem arz etmektedir ve bu öğrencilerden beklenmektedir Akademik yetenek, akademik başarılar ve motivasyon genç yetişkin öğrenciler için dil öğrenme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır Bu çalışmanın amacı yabancı dil öğreniminde lise öğrencilerinin akademik benlik, akademik başarı ve ikinci dil öğrenme motivasyonu arasındaki ilişkiyi incelemek ve kız ve erkek öğrencilerin akademik benlik algısını karşılaştırmaktır Ayrıca, bu çalışma yabancı dil sınıflarında yer alan lise öğrencilerinin yabancı dil öğrenme algısını ve ikinci dil öğrenme motivasyonunu incelemeyi amaçlamaktadır Çalışma 100 (50 kız, 50 erkek) kişiden oluşan yabancı dil sınıflarında bulunan 12 Sınıf öğrencilerini içermektedir Araştırma Türkiye'nin bir şehrindeki 13 farklı lisede yürütülmüştür ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.