Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Bilgi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Psikoloji Bilim Dalı

The relationship between mothers' and fathers' beliefs about children'semotions and emotion socialization practices

Anne ve babaların duygulara dair inanışlarıyla duygu sosyalizasyonu davranışlarının arasındaki ilişkiler

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 456764 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The present study aimed to investigate the link between parents' beliefs about children's emotions and their emotion socialization practices in a sample of 120 mothers and 85 fathers of preschool-aged children. Mothers and fathers came from different families and they had a minimum of high school degree. Parents were asked to fill the Demographic Information Form, the Short Temperament Scale for Children (STSC), the Coping with Children's Negative Emotions (CCNES), and the Parents Beliefs about Children' Emotions Questionnaire (PBACE). The PBACE was translated to Turkish for the present study. The link between emotion-related beliefs and emotion socialization practices and differences between mothers and fathers in these variables were examined. Results demonstrated that mothers encouraged the expression of their children's negative emotions more than fathers. In addition, mothers reported valuing children's both negative and positive emotions to a higher degree in comparison to fathers. Consistent with the literature, parents who believed that children had more control over their emotions and that they can use their emotions to manipulate others used nonsupportive emotion socialization practices to ahigher degree. Beliefs about the stability of emotions were also found to be correlated with nonsupportive strategies. Unexpectedly, parental beliefs related to value and acceptance of emotions was associated with both supportive and nonsupportive emotion socialization strategies. Child gender was found to be a significant factor with regards to feelings of anger and sadness. Both mothers and fathers reported encouraging their son's sadness and anger more than their daughters'. The present study adds to the emotion socialization literature by demonstrating the link between parental beliefs about children's emotions and emotion socialization strategies. It also highlights some differences between mothers and fathers among middle class urban Turkish parents. Findings derived from this study contribute to our understanding of this area and could aid in the development of intervention and prevention programs. Keywords: Emotion-socialization, parental beliefs about emotions,preschool-aged children, Turkish parents, emotions

Summary:

Bu çalışma ülkemizdeki ebeveynlerin duygu sosyalizasyonu davranışlarının duygulara dair inanışlarıyla ilişkisini incelemeyi hedeflemiştir. Çalışmaya 36-72 aylık çocuğu olan 120 anne, 85 baba olmak üzere toplam 205 ebeveyn katılmıştır. Anne ve babalar farklı ailelerden gelmektedir ve tüm ebeveynler en az lise mezunudur. Ebeveynler tarafından Çocukların Olumsuz Duygularıyla Baş Etme Ölçeği, Ebeveynlerin Çocukların Duygularına İlişkin İnanışları Ölçeği, Çocuklar için Kısa Mizaç Ölçeği ve Demografik Bilgi Formu doldurulmuştur. Halberstad ve arkadaşları (2013) tarafından geliştirilmiş olan Ebeveynlerin Çocukların Duygularına İlişkin İnanışları Ölçeği bu çalışma için Türkçe'ye çevrilmiştir. Anne ve babaların duygu sosyalizasyonu davranışları ve inanışlarındaki farklılıklar ve iki değişken arasındaki ilişkiler farklı varyans analizi testleriyle karşılaştırılmış, çocuğun tepkisellik mizaç özelliği ve ebeveynlerin eğitim düzeyi analizlerde kontrol değişkenleri olarak alınmıştır. Sonuçlara göre annelerin babalara göre çocuklarının duygularını ifade etmelerini daha çok destekledikleri, çocukların olumsuz duygularını daha çok kabullendikleri ve genel olarak hem olumlu hem olumsuz duyguların deneyimlenmesini daha değerli gördükleri görülmüştür. Genel olarak olumsuz duyguların değerli olduğunu belirten ebeveynlerin çocuklarının duygularını hem destekleyen hem de desteklemeyen stratejileri kullandığı, çocukların duyguları manipüle etmek için kullandığını düşünen ebeveynlerin destekleyici olmayan stratejileri daha çok kullandığı ortaya çıkmıştır. Ebeveynler erkek çocuklarının üzüntü ve öfke duygularını ifade etmelerini kız çocuklarına göre daha çok desteklediklerini belirtmişlerdir. Ek olarak, olumsuz duyguların değerli olduğuna inanan ebeveynlerin aynı zamanda duyguların zararlarına da inandığı bulunmuştur. Eğitim düzeyinin ve çocuğun tepkisellik mizaç özelliğinin ebeveynlerin uyguladıkları duygu sosyalizasyonu stratejileri ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu araştırma kültürümüzde duygulara dair inanışlarla duygu sosyalizasyonu davranışlarının farklı boyutları arasındaki ilişkilerin anlaşılmasına katkı vermektedir. Elde edilen bulguların hem araştırmacılar hem de klinisyenler için anne-baba eğitim programlarının ve müdahalelerin tasarlanmasında yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Duygu sosyalizasyonu, duygulara dair inanışlar,okul öncesi çocuklar, Türk ebeveynler, duygular