Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

The Requlation approach and state theory: A critical appraisal

Düzenleme yaklaşımı ve devlet kuramı: Eleştirel bir değerlendirme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 82233 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT THE REGULATION APPROACH AND STATE THEORY: A CRITICAL APPRAISAL Güven, Ali Burak M.S., Department of Political Science and Public Administration Supervisor: Prof. Dr. Raşit Kaya July 1999, 118 pages This study probes the state theoretical unfoldings of the regulation approach to political economy. Following a general review of the regulationist account of modern capitalist development, it specifies the state theoretical elements in the regulationist literature and engages in a critical evaluation of the works of those state theorists identified with the approach. Therefore, a major objective of the thesis is to reveal the significance of this body of literature for state theory and to point out certain limitations of the regulation-informed theories of the state. It is concluded that regulation theory has been able to provide a fertile ground with critical analyses of the capitalist state, whereas the limitations inherent in the regulationist accounts of the state can be transcended via incorporating a distinct political logic into the approach. Key Words: the regulation approach, state theory iii

Summary:

oz DÜZENLEME YAKLAŞIMI VE DEVLET KURAMI: ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME Güven, Ali Burak Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Raşit Kaya Temmuz 1999, 118 sayfa Bu çalışma siyasal iktisat alanındaki düzenleme yaklaşımının devlet kuramına ilişkin açılımlarını irdeliyor. Çağcıl kapitalist gelişmenin düzenlemeci betimini genel olarak ele aldıktan sonra, düzenleme yazınında devlet kuramına ilişkin öğeleri saptıyor, bu yaklaşımla özdeşleştirilen devlet kuramcılarının çalışmalarının eleştirel bir değerlendirmesine girişiyor. Dolayısıyla sözkonusu yazının devlet kuramı için önemini ortaya koymak, bir yandan da düzenleme yaklaşımına dayalı devlet kuramlarının birtakım sınırlılıklarına işaret etmek bu tezin başlıca amaçlarından birini oluşturuyor. Sonuçta, düzenleme kuramının kapitalist devletin eleştirel çözümlemeleri için verimli bir zemin oluşturabildiği, devletin düzenlemeci betimlerine özgü sınırlılıkların ise başlı başına siyasal bir mantığın bu yaklaşıma eklemlenmesiyle aşılabileceği ileri sürülüyor. Anahtar Sözcükler: düzenleme yaklaşımı, devlet kuramı iv