Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

Timar Rûznâmçe Defterlerine göre Saruhan sancağı timarlı sipahileri (1595-1617)

Timarli sipahies in Saruhan sandjak according to the timar Rûznâmçe Defters (1595-1617)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 505281 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezde Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli sancaklarından biri olan ve "Şehzadeler Sancağı" olarak adlandırılan Saruhan Sancağı'nın timarlı sipahilerin kimlikleri ve nitelikleri ile Osmanlı askerî ve sosyal yapısındaki fonksiyonları incelenmiştir. Çalışmanın zaman dilimi III. Mehmed ve I. Ahmed'in saltanat yıllarını içeren 1595-1617 yılları arasıdır. Buhran döneminin bir sonucu olarak timar sisteminin revizyona uğramaya başlaması ve Celâli isyanlarının Anadolu'da zuhur etmesi, sipahileri siyasi, sosyo-ekonomik, askerî ve toplumsal yönden olumsuz etkilemiştir. Timarlı sipahileri incelerken aynı zamanda bu dönemde yaşanan gelişmelerin Saruhan Sancağı'na olan etkisini de gözlemlemeye çalışacağız. Ayrıca, bu dönemin Manisa'nın tarihî coğrafyasına, timar sisteminin bölgede uygulanışına ve bu süreçte devlet-sipahi-köylü ilişkilerinin nasıl geliştiğine de açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada timar rûznâmçe defterleri esas kaynak olarak alınmakla beraber diğer kaynaklardan da istifade edilmek suretiyle bir timarlı sipahi profili çizilmeye uğraşılmıştır. Anahtar Sözcükler: Saruhan Sancağı, Manisa, Timar, Rûznâmçe, Sipahi, Osmanlı, Celâli, III. Mehmed, I. Ahmed

Summary:

In this thesis; with the help of identities and qualifications of the Timarli Sipahis, the Timarli Sipahis of Saruhan Sandjak's and their social and military functions within the Ottoman empire have examined. The Saruhan Sandjak was one of the important sandjaks of the Ottoman empire and named as "Şehzadeler Sancağı / The Sandjak of the Şehzades". The time we cover in our thesis is from 1595 to 1617, the reigns of Mehmed the Third and Ahmed the First. Because of the times of crisis, the Timar system had been begun to revise, and the emergence of Jelali Revolts had a negative influence upon the Sipahis in terms of political, socio-economic, military and social sides. While we examine the Timarli Sipahis we also would try to cover the course of events and their influence on the Saruhan Sandjak. Furthermore, the historical geography of Manisa at this time, implementation of Timar system in that region and the development of state-timar holder-peasant relations would be tried to clarify. In this study, a Timarli Sipahi profile had been tried to draw with the help of the rûznâmçe defters as our main source, also from the other sources. Keywords: Saruhan Sandjak, Manisa, Timar, Rûznâmçe, Sipahi, Ottoman, Jelali, III. Mehmed, I. Ahmed