Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Temel Eğitim Anabilim Dalı / Sınıf Eğitimi Bilim Dalı

TIMSS 2015 uygulamasına katılan öğrencilerin matematik başarılarının öğrenci, aile ve okul değişkenlerine göre yordanması

Prediction of mathematics achievement of students attending TIMSS 2015 according to student, family and school variables

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 620019 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmanın amacı TIMSS 2015'e 4. sınıf düzeyinde katılan Türkiye, Şili, Almanya, İran, İtalya ve Kore örneklem verilerinden yararlanarak öğrenciye, aileye ve okula ait bazı değişkenlerin öğrenci matematik başarısını ne düzeyde yordadığını incelemektir. Veriler TIMSS 2015 uygulamasından alınmıştır. Bu amaçla, analizde, sözü edilen ülkelerdeki 1.186 okuldan toplam 28.025 öğrencinin verileri kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistiklerle birlikte hiyerarşik çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Bu analizin yapılabilmesi için örneklem büyüklüğünün seçilen tüm ülkelerde yeterli olduğu gözlenmiştir. Ayrıca seçilmiş tüm ülkelerde, hiyerarşik çoklu doğrusal regresyon analizi yapabilmek için gerekli olan normallik, bağımsız değişkenler arası çoklu doğrusal bağlantı varsayımlarının karşılandığı gözlenmiştir. Araştırma bulgularına göre seçilmiş ülkelerde öğrenciye, aileye ve okula ait değişkenler bir bütün olarak matematik başarı varyansını %30,2 ile %53,6 oranları arasında açıklamaktadır. Türkiye için bu değer %53,6'dır. Seçilmiş ülkelerde, öğrenciye ait değişken grubu matematik varyansını %22,3 ile %40 oranları arasında açıklamaktadır. Türkiye için bu değer %35,9'dur. Seçilmiş ülkelerde, aileye ait değişken grubu matematik varyansını %7,6 ile %16 oranları arasında açıklamaktadır. Türkiye için bu değer %16'dır. Seçilmiş ülkelerde, okula ait değişken grubu matematik başarı varyansını %0,7 ile %5,6 oranları arasında açıklamaktadır. Türkiye için bu değer %1,8'dir. Öğrenciye ait değişkenlerden "Matematik dersinde kendine güvenme"; aileye ait değişkenlerden "Anne eğitim düzeyi" ve okula ait değişkenlerden "Okulun bulunduğu yerleşim birimi" değişkenleri Türkiye matematik başarısına en fazla katkı sağlayan değişkenler olduğu gözlenmiştir. Birçok araştırmada okul öncesi eğitime katılma süresi akademik başarının anlamlı bir yordayıcısı olurken bu araştırmanın bulgularına göre, okul öncesi eğitime katılma süresi Model I (öğrenci değişkenleri) ve Model II (aile değişkenleri)'de anlamlı bir yordayıcı olduğu, ancak Model III, yani okul değişkenleri modele dahil edildiğinde, anlamlı bir yordayıcı değildir. Okul öncesi eğitime katılma süresi değişkeninin, sadece İtalya ve Kore'de her üç modelde de anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Anahtar Kelimeler: TIMSS, Matematik Eğitimi, Matematik Başarısı, Uluslararası Değerlendirmeler

Summary:

This research aims to investigate how student, family and school variables predict math achievement in Turkey, Chile, Germany, Iran, Italy and Korea by using TIMSS 2015 data. Data were obtained from TIMSS 2015 database. For this purpose, the data of 28.025 students from 1,186 schools in the mentioned countries were used in the analysis. In order to answer research problems multiple hierarchical linear regression method conducted besides descriptive statistics. For this analysis, it was observed that the sample sizes were sufficient in all selected countries. Furthermore, in all selected countries, it was observed that the assumptions of normality and multiple linear correlations among independent variables were met to perform hierarchical multiple linear regression analysis. According to the research findings, variables of student, family and school in selected countries explain mathematics achievement variance as a whole between 30.2% and 53.6%. This value is 53.6% for Turkey. In selected countries, the variable group of students explains mathematics variance between 22.3% and 40%. This value is 35.9% for Turkey. In selected countries, the family variable group explains mathematics variance between 7.6% and 16%. This value is 16% for Turkey. In selected countries, the school variable group explains mathematics variance between 0.7% and 5.6%. This value is 1.8% for Turkey. Variable of student "Self-confidence in mathematics class"; variable of family "mother's education level" and the variable of school "Settlements of school" Turkey variables are variables that contributed most to the mathematics achievement. In many studies, "duration of pre-school education" is a significant predictor of academic achievement. Findings of this study reveal that, the duration of participation in pre-school education is a significant predictor in Model I (student variables) and Model II (Family variables). However, when school variables were included in the model, it was not a significant predictor. The duration of participation in preschool education is seen as a significant predictor in all three models in Italy and Korea. Keywords: TIMSS, Mathematics Education, Math Achievement, International Assessments