Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Trakya Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Trakya Üniversitesi Tip Fakültesi hastanesi yoğun bakim ünitelerinde acinetobacter subspecies enfeksiyonlari ve risk faktörlerinin belirlenmesi

Acinetobacter subspecies infections and risk factors in the intensive care units of medicine faculty of trakya University

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 328953 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Acinetobacter spp günümüzde yoğun bakım ünitelerinde nozokomiyal enfeksiyonlara neden olan önemli bir mikroorganizmadır Bu çalışmada 1 Haziran 2009 ile 31 Mayıs 2010 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda Acinetobacter spp enfeksiyonları ve risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlandı Hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde bir yıllık sürede 98 hastada Acinetobacter spp enfeksiyonu saptandı Aynı süre içinde yoğun bakım ünitelerinde yatan ve mikrobiyolojik örneklerinde üremesi olmayan 98 hasta da kontrol grubunu oluşturdu En sık etken Acinetobacter baumannii idi (%99) En sık görülen Acinetobacter spp enfeksiyonu ventilatör ilişkili pnömoni idi (% 72 4) Acinetobacter enfeksiyonu gelişimi ile ilişkili olabilecek risk faktörlerini istatistiksel olarak değerlendirdiğimizde tek değişkenli analizde vaka grubumuzda hematolojik malignite, APACHE II skorunun yüksek olması, hipoalbuminemi, obezite, immünsupresyon, fekal inkontinans, YBÜ'de yatış süresi, hastanede yatış süresi, mekanik ventilasyon, ortalama mekanik ventilasyon süresi, reentübasyon, trakeostomi, santral venöz katater, santral venöz kateter süresi, üriner kateter süresi, nazogastrik kateter, parenteral nutrisyon, enteral nutrisyon, kan transfüyonu, diyaliz tedavisi, yatak başının 30º den az olması oranı kontrol grubundan istatistiksel anlamlı olarak daha yüksekti ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Acinetobacter spp is an important microorganism causing nosocomial infections in the intensive care units (ICU) patients today In this study, we planned to detect the Acinetobacter spp infections and the risk factors of the intensive care units patients in Trakya University Medicine Faculty the intensive care units departmants between June 01-2009 and May 31-2010 We detected due to Acinetobacter spp infection in 98 patients in our hospital?s the intensive care units in one year period Also another 98 patients with no cultural positivity in microbiologic specimens who were hospitalised and followed in the intensive care units at the same time were chosen as a control group Acinetobacter baumannii was the most common etiologic agent (98%) The most common Acinetobacter spp infection was ventilator associated pneumonia (72 4%) When we statistically analysed the risk factors related with the Acinetobacter spp infection development, we detected hematologic malignancy, high APACHE II scor, hypoalbuminemia, obesity, immunosuppression, fecal incontinance, hospitalisation time in the intensive care units, reentubation, tracheostomy, central venous catheterisation, time of central venous catheterisation, bladder catheterisation time, nasogastric catheterisation, parenteral nutrition, enteral nutrition, blood transfusion, dialysis and head elevation under 30 degrees were significantly higher than the controls accordig to univariant analysis ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.