Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mühendislik Bilimleri Bölümü

Transient dynamic response of viscoelastic cylinders enclosed in filament wound cylindrical composites

Elyaf sargılı silindirik bileşik cisimlerle çevrelenmiş viskoelastik silindirlerin geçici dinamik davranışı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167412 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT TRANSIENT DYNAMIC RESPONSE OF VISCOELASTIC CYLINDERS ENCLOSED IN FDLAMENT WOUND CYLINDRICAL COMPOSITES Şen, Özge Ph D , Department of Engineering Sciences Supervisor: Prof Dr Doğan Turhan August 2005, 189 pages In this study, transient dynamic response of viscoelastic cylinders enclosed in filament wound cylindrical composites is investigated Thermal effects, in addition to mechanical effects, are taken into consideration A generalized thermoelasticity theory which incorporates the temperature rate among the constitutive variables and is referred to as temperature-rate dependent thermoelasticity theory is employed This theory predicts finite heat propagation speeds The body considered in this thesis consists of n+1 -layers, the inner layer being viscoelastic, while the outer fiber reinforced composite medium consist of n- different generally orthotropic, homogeneous and elastic layers In each ply, the fiber orientation angle may be different The body is a hollow circular cylinder with a finite thickness in the radial direction, whereas it extends to infinity in the axial direction The multilayered medium is subjected to uniform time-dependent dynamic inputs at the inner and/or outer surfaces ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZ ELYAF SARGILI SİLİNDİRİK BİLEŞİK CİSİMLERLE ÇEVRELENMİŞ VİSKOELASTİK SİLİNDİRLERİN GEÇİCİ DİNAMİK DAVRANIŞI Şen, Özge Doktora, Mühendislik Bilimleri Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr Doğan Turhan Ağustos 2005,189 sayfa Bu çalışmada, elyaf sargılı silindirik bileşik cisimlerle çevrelenmiş viskoelastik silindirlerin geçici dinamik davranışı incelenmektedir Mekanik etkilere ek olarak ısıl etkiler de gözönüne alınmaktadır Bünye değişkenleri arasında sıcaklık değişim hızı da bulunan ve sıcaklık değişim hızına bağlı genelleştirilmiş termoelastisite teorisi olarak adlandırılan teori uygulanmaktadır Bu teori sonlu ısı yayılma hızı içermektedir Bu tezde gözönüne alman cisim n+1 tabakadan oluşmaktadır En iç tabaka viskoelastik, dışındaki elyaf takviyeli bileşik ortam ise n farklı genel ortotrop, homojen ve elastik tabakadan oluşmaktadır Her bir tabakada, elyaf doğrultu açısı farklı olabilmektedir Cisim, içi boş bir dairesel silindir olup, radyal doğrultuda sonlu kalınlıkta, eksenel doğrultuda ise sonsuza uzanmaktadır Çok tabakalı ortamın iç ve/veya dış yüzeyleri zamana bağlı düzgün dinamik etkilere maruzdur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.