Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Bahçeşehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı

Tüketicilerin akıllı ev sistemlerini kullanım niyetlerine etki eden unsurların teknoloji kabul modeli kapsamında incelenmesi

Investigation of the factors affecting consumers' use of smart home systems in the scope of technology acceptance model

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 551227 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akıllı ev teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler, gündelik hayatı kolaylaştıracak bazı uygulamaların da hayatımıza girmesine sebep olmuştur. Bu yeni uygulamaların tüketiciler tarafından kabul edilip kullanılması veya reddedilip kullanılmamasının nedenlerinin üreticiler tarafından bilinmesi oldukça önemlidir. Bu sebeplerin ortaya çıkarılabilmesi için birçok model ortaya konulmuştur. Bu modellerden en yaygın olarak kullanılanı ise Teknoloji Kabul Modeli'dir (TKM). Yapılan bu çalışmanın amacı, tüketicilerin hayatımıza girmeye başlayan akıllı ev teknolojilerini kullanım niyetine etki eden temel unsurların TKM ile incelenmesidir. Araştırma evrenini, akıllı ev teknolojileri hakkında bilgi sahibi olan ve/veya en az bir akıllı ev sistemini kullanan bireyler oluşturmaktadır. Örneklemi, kolayda örneklem yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. SurveyMonkey internet sitesi üzerinden çevrimiçi anket uygulaması yöntemi ile elde edilen toplam 571 geçerli anket istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. Yapılan çalışmanın kapsamında incelenmiş olan algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda, tutum ve niyet değişkenleri arasından algılanan fayda ile tutum ve niyet arasında güçlü bir ilişki olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bununla birlikte algılanan kullanım kolaylığı değişkeninin tutum üzerinde pozitif ve anlamlı etkileri olduğu görülürken niyet üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür.

Summary:

Developments in the field of smart home technologies have caused some applications to make our life easier. It is crucial for the manufacturers and marketers to understand the reasons why these new applications are accepted or not by the consumers. Many models have been introduced to reveal these reasons. The most widely used model is the Technology Acceptance Model (TAM). The aim of this study is to examine the basic variables that are effective on consumers' intentions to use the new Technologies from the perspective of technology acceptance model. The research population consists of individuals who are familiar with smart home technologies and / or use at least one smart home system. The sample of the study was determined using the convenience sampling method. A total of 571 valid questionnaires from the SurveyMonkey online survey application were analyzed. Its seen that there is a strong relationship between the variables perceived usefulness and intention to use and attitude. In addition, it is seen that the perceived ease of use variable had positive and significant effects on the attitude while it did not have a significant effect on the intention to use.