Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Ticaret Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı

Türk dış politikasında Ahıska Türkleri

Meskhetian Turks in Turkish foreign policy

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 372172 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurt içindeki ve yurt dışındaki Ahıska Türklerinin sorunlarına olan duyarlılığının ve sorunların çözümü konusundaki faaliyetlerin araştırılmasıdır. Çalışmada Ahıska Türklerinin, 1944 sürgünü, Fergana olayları, Krasnodar sorunun sebep ve sonuçları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. SSCB'nin dağılması sonucu ortaya çıkan yeni devletlerde çok büyük coğrafyada, küçük topluluklar halinde iskân edilmeleri sonucu oluşan problemler ve bu problemlerin vatana dönüş mücadelesine etkileri incelenmiştir. Vatana dönüş mücadelesinde tarihsel süreç, fikir ayrılıkları, bölünmeler, Ahıska Türklerinin, kimlik ve azınlık hakları ve sorunları ele alınmıştır. Ahıska Türklerinin, ABD'ye göç etmesinin Ahıska Türkleri ve Türkiye açısından önemi ve sonuçları değerlendirilmiştir. Ahıska Türklerinin vatanlarına dönüş konusunda ulusal ve uluslararası mücadeleleri, eylemleri kronolojik sıralamada verilmiştir. Ahıska Bölgesi stratejik açıdan incelenmiştir. Ahıska Türklerinin Türk Dış Politikasında konumu, önemi ele alınmıştır. Ahıska Türklerinin Türk Dış Politikasına etkisi incelenmiştir. Ahıska Türklerinin Türkiye ve Dünyada dernekleşme ve örgütlenme faaliyetleri ele alınmıştır. Ahıska Türklerinin nüfus, sosyo-politik ve demografik yapıları incelenmiştir. Çalışmada kaynak taraması yapılmıştır. Çeşitli kitap, dergi, ansiklopedi, yayınlanmış tezler, sözlü tarih alıntılarından oluşan ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır. Kaynaklar bilimsel yöntemlerle kronolojik ve her bölümün kendi içinde bütünlüğü olabilecek biçimde karşılaştırmalı ve ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Rusya, Türk, Kafkasya, Ermenistan, Gürcistan, İslamiyet, Göç, Savaş, Etniste, Türk Dış Politikası

Summary:

The purpose of this study is searching activities for the solution of problems of Meskhetian Turks living in Turkey and abroad and sensitivity of Republic of Turkey for their problems. In the study, causes and effects of 1944 exile, Fergana events and Krasnodar problem are discussed in detail. Problems resulting from the fact that they reside in a very big geography as small communities following disintegration of the USSR and effects of such problems in their returning to their homeland are examined. Historical process, separation and differences in opinion and identity and minority rights problems of Meskhetian Turks are discussed. Importance and results of migration of Meskhetian Turks to United States for Turkey and Meskhetian Turks are evaluated. National and international struggles and activities of Meskhetian Turks to their homeland are presented in chronological order. Meskhetian region was examined from a strategic point. The status and importance of Meskhetian Turks in Turkish Foreign Policy are discussed. Also association and organization activities of Meskhetian Turks in Turkey and in the world are discussed. Population, socio-political and demographic structure of Meskhetian Turks, were investigated. In the study literature scanning was conducted. Secondary sources like several books, magazines, encyclopedias, published theses, oral history excerpts were used. Resources are given in chronological order with the scientific method comparatively and in detailed as each part has entirety in itself. Keywords: Meskhetian Turks, Russia, Turkey, Caucasus, Armenia, Georgia, Islam, Immigration, War, Ethnicity, Turkish Foreign Policy