Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

Türk Hukukunda işsizlik sigortası ve uygulaması

The unemployment insurance and its applications in Turkish Law

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 145831 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET İşsizlik gerçeği, emek geliri ile geçimini sağlayanlar için yaşamsal öneme sahip bir olgu, ülkeler için çözülmesi gerekli toplumsal bir problemdir. İşsizlik mikro boyutta işçi ve işveren arasındaki çıkar uyuşmazlığından, makro boyutta ise ekonomik konjonktürün dalgalanmaları ve teknolojik gelişmelerden kaynaklanabilmektedir. İşsizlik, toplum huzurunu, sosyal adalet ve barışı tehdit eden, sonuçlan itibariyle sosyal felaketlere yol açabilen bir sorundur. İşsizliğin ortaya çıkardığı gelir kayıplarının bir ölçüde telafi edilebilmesi ve işsiz kalan bireyin tekrar aktif istihdam içersinde yeralabilmesi için yeterli desteğin sağlanabilmesi ihtiyacı, işsizlik sigortası kurumunun müesseseleşmesi sonucunu doğurmuştur. Türk hukukunda işsizlik sigortasının yasalaşma süreci, 28.08.1999 tarihli, 23810 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile tamamlanmıştır. 4447 sayılı kanunun kapsamı incelendiğinde; fesih türü koşulu, prim ödeme koşulu, iş ilişkisinin iş sözleşmesine dayandırılması koşulu gibi, yararlanma hakkına getirilen sınırlandırmalar nedeniyle, çalışanların dar bir kesimine fayda sağlayabileceği anlaşılmaktadır. Türk hukukunda işsizlik sigortası uygulaması henüz beklenen seviye ve etkinlikte bir sosyal politika unsuru olmaktan ve DLO normlarına yaklaşım göstermekten uzaktır. Gelecekte, 4447 sayılı yasanın yeniden düzenlenmesiyle, çalışanların çoğunu kapsamına alması, hak kazanma ve yararlanma koşulları açısından da iyileştirilmesi beklenebilir. Tez çalışması içeriğinde, Türk hukukunda işsizlik sigortasının yasalaşma süreci, uygulaması ve güncel sorunlar incelenmiştir. IV

Summary:

ABSTRACT The truth of unemployment is a extremely important vital matter for the people who maintain their lives with labour income and it's a problem that must be solved by all the countries. If we think this matter as a micro analysis, unemployment fact may arise, as a result of disagreement of benefit between employees and employers. As to global point of wiew, it may occur on the changing of economic cycles and technological developments. The unemployment is a problem that threatens social peace and social justice and also may cause social disaster as it's results. To make good in a kind, the lacking of income which unemployment is caused and to take place the one in working life again who became unemployed, cause the result of to establish the unemployment insurance. The becoming of law process, The Insurance of Unemployment Law had been concluded with the numbered 4447's law and so it took place among Turkish laws. In examination of the law 4447's; the benefit conditions of the law are rather limitted to labors because of the conditions of paying the premiums and the kinds of consellations and to lean labor relations to labor contracts conditions. The applications of the Unemployment Insurance Law in Turkish Laws, is so far from, to be at the level of waited and be efficient as a social policy role and also to be suited of ILO's norms. In the near future, it is expected that the law 4447's must be advanced and got cover most of the workers supporting with security of working, as the point of view getting the rights with the law and the conditions of benefitting from it. The becoming law process of the unemployment insurance in Turkish law's, and it's applications and it's current problems are investigated in this thesis. V