Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Türk popülasyonunda 15 farklı dörtlü tekrarlanan dizi lokusunun (STR) allel frekans dağılımının araştırılması

The Investigation on the distribution of allelic frequencies of 15 different tetrameric short tandem repeat loci (STR) in Turkish population

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 129499 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Dörtlü tekrarlanan STR lokusları adli kimlik tespitinde kullanılan yüksek derecede değişkenlik gösteren genetik işaretlerdir. Herhangi bir genetik işaret bir toplumda olgu aydınlatmada kullanılacak ise, söz konusu lokusun allel ve genotip sıklıklarının belirlenmesi gereklidir. Bu çalışmada 15 farklı dörtlü tekrarlanan STR lokusunun Türk toplumundaki allel ve genotip sıklıklarım belirlemek amaçlandı. Lokuslar, ticari kitler kullanılarak PCR ile çoğaltıldı ve kapiler elektroforez ile tanımlandı. İncelenen lokusların, Hardy Weinberg dengesine uyduğu gözlendi. Her bir lokus için dışlama gücü, uyuşma olasılığı, ayrımlama gücü, heterozigotluk oram ve babalık indeksi değerleri hesaplandı. "SGM Plus" çoklu sistemi için kombine ayrımlama gücü 0.9999999999998 ve kombine dışlama gücü 0.99995 olurken, "Profiler" çoklu sistemi için kombine ayrımlama gücü 0.9999999998 ve kombine dışlama gücü 0.99903 oldu. Ayrıca bu çalışmada elde edilen bulguların literatürden seçilen dünya toplumlarına ait verilerle yapılan karşılaştırması sonucunda, anlamlı derecede farklılıklar gözlenirken en büyük farklılığın Amerikalı Siyahlarla, en az farklılığın ise Amerikalı Beyazlarla arasında olduğu gözlendi. Ayrıca literatürde karşılaşılan ve Türk toplumunu konu alan değişik çalışmalardan elde edilen verilerle yapılan karşılaştırmalarda da genel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Çalışma sonunda yapılan değerlendirmede en yüksek heterozigotluk, dışlama gücü, ayrımlama gücü, babalık indeksi ve en düşük uyuşma olasılığına sahip olan D2S1338 lokusunun adli açıdan en değerli lokus olduğu görüldü. DC

Summary:

SUMMARY Tetrameric Short Tandem Repeats (STRs) are highly polymorphic genetic markers which are used in forensic identification. It is necessary to know the genetic variation of a locus in various populations, if this genetic marker are applied in forensic identification. The purpose of this work was to investigate the allelic and genotipic distribution of 15 STR loci in Turkish population. These loci were coamplified by PCR using commercialy available kits and typed using capillary electrophoresis. All loci were in Hard -Weinberg Equilibrium. For each locus, power of exclusion, matching probability, power of discrimination, heterozygosity, paternity index values were calculated. The combined power of discrimination was 0.9999999999998 and the combined power of exclusion was 0.99995 for commercial multiplex system "SGM Plus". The combined power of discrimination was 0.9999999998 and the combined power of exclusion was 0.99903 for commercial multiplex system "Profiler". Our data differed significantly from selected populations of the world. The allelic distributions showed large differences for Afro-American population and no large differences for American Caucasian populations. Beside our data showed no significant deviation for the data of other studies done for some STR loci in Turkish population. At the end of the study, D2S1338 was evaluated as the most valuable locus which has the highest heterozygosity, power of discrimination, power of exclusion, paternity and the lowest matching probability value. X