Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı

Türk siyasi hayatında Abdülkadir Kemali Öğütçü hayatı ve faaliyetleri

Abdülkadir Kemali Öğütçü's life and activities in the Turkish politicial life

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 539318 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmanın amacı Abdülkadir Kemali Öğütçü'yü a) Daha yakından tanımak, b) Yaşamı ve faaliyetlerini öğrenmek, c) Hakkındaki dağınık bilgileri biraraya getirip düzenlemek, d) Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın geçmişinde yaşanmış olan iktidar- muhalefet deneyimindeki rolünü ortaya çıkarmak, e) Mustafa Kemal ATATÜRK ve diğer yöneticilerle olan ilişkilerinin boyutunu ve niteliğini göstermektir. Araştırma yapılırken sözü edilen dönemde yaşamış kişilerin hatıraları, dönemin siyasi tarihini içeren bilimsel kitaplar ile dönemin gazete ve dergilerinin ilgili yazı ve makalelerinden yararlanılmıştır. Bu çalışmada Abdülkadir Kemali Öğütçü'nün yaşamı ve faaliyetleri yedi ana bölümde incelenmiştir. Kemali Bey'in tahsil hayatı, memuriyet hayatı, vazifeleri, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılması ve rolü, I. TBMM'deki faaliyetleri, çıkardığı gazete ve dergileri, kurduğu fırkaları ele alınıp incelenmiştir. Abdülkadir Kemali Öğütçü'nün hayatı incelenirken kronolojik sıralamaya bağlı kalınmış, dönemin olaylarına kısaca değinilmiş ve Kemali Bey'in Orhan Kemal Müzesi'ni kuran torunuyla iletişime geçilmiştir. Abdülkadir Kemali Öğütçü'nün kendi görüş ve düşüncelerinin yanı sıra bunlara karşıt olan görüş ve düşüncelere de yer verilerek, bir karşılaştırma yapılmış ve okuyucuya değerlendirme yapabilme olanağı sunulmuştur.

Summary:

The aim of this research is a)to know Abdülkadir Kemali Öğütçü in detail, b)to learn his life and activities, c)to collect information about him and organize them, d)to reveal his role in the experience of power- opposition that happened in the recent history of Turkish Republic, e)to show the quality of his relationship with Mustafa Kemal Atatürk and other directors. In this research, the autobiographies of people and books about their memories, important history books, newspapers and magazines of that age were used. In this research, Abdülkadir Kemali Öğütçü's life and activities were examined in seven main parts. His education life, his employment and responsibilities, his participation and role in the Committee of Union and Progress, his activities in the First Grand National Assembly of Turkey, his newspapers and magazines and parties established by him were analyzed. Abdülkadir Kemali Öğütçü's life and activities were given in a chronological order and the important events of his age were mentioned briefly. Besides, it was contacted with his grandson who established the Museum of Orhan Kemal. Besides Abdülkadir Kemali Öğütçü's own ideas and opinions, the other opinions conflicting with these ideas were given in order to give the readers a chance to make an evaluation.