Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Fatih Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Turkey's adaptation to European Union rural development policies: A study on Şereflikoçhisar

Türkiye'nin Avrupa Birliği kırsal kalkınma politikalarına uyumu: Şereflikoçhisar üzerine bir inceleme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 367966 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Generally, the people live in rural areas and earn their livings from agriculture, livestock and fishing feel the difference of regional development more deeply than those live in urban areas. Since the added value of those professions is rather low, there are income imbalances between the people live in urban and rural areas. In order to prevent the income imbalances between the regions, those fields are economically and socially supported in the world, Europe and Turkey. The objective of this thesis is to compare and examine the rural development policies applied in Turkey and European Union. First of all, within this context, the current rural development policies in both Turkey and European Union and then, the activities of rural development in Şereflikoçhisar were examined. According to the study, since the definition of rural area hasn't been made since early years of the Republic clearly and correspondingly, there is no specific rural development policy; the imbalances between regions increased. Some activities which have been carried out recently, however, intend to decrease the imbalances between the regions and develop the people living in the region from economic and sociological aspects. Since the first years after the establishment, the European Union has developed numerous rural development strategies in order to prevent the imbalances between the regions. As a result of the analysis, it is seen that orientation of Turkey to the rural development policies of the European Union will not be possible only through orientation to the legislations. Because, Europe and Turkey differ from each other from the points of economic, geographical, demographical, social and cultural values. For that reason, Turkey urgently should develop a rural supporting policy in harmony with itself and European Union and start to apply those policies. In this study, the determination and suggestions related to the topic were intended to reveal considering the current status in the European Union, Turkey and Şereflikoçhisar which is a part of the study.

Summary:

Genel olarak, geçimini tarım, hayvancılık ve balıkçılık ile sağlayan kırsal kesimde yaşayan insanlar, kentsel alanlarda yaşayan insanlara göre bölgesel gelişmişlik farklarını daha derin hissetmektedirler. Bu mesleklerin katma değerinin düşük olduğu için kırsal ve kentsel alanlarda yaşayan insanlarda gelir dengesizlikleri söz konusudur. Bölgeler arası gelir düzensizliklerinin önlenmesi için dünyada, Avrupa'da ve Türkiye'de de bu alanlar ekonomik ve sosyal olarak desteklenmektedir. Bu tezin amacı, Türkiye ve Avrupa Birliği' nde uygulanan kırsal kalkınma politikalarını karşılaştırarak, irdelemektir. Bu kapsamda, öncelikle Türkiye'nin ve Avrupa Birliği'nin mevcut kırsal kalkınma politikaları, sonra Şereflikoçhisar'daki kırsal kalkınma çalışmaları incelenmiştir. Araştırmaya göre, Türkiye'de bir kırsal alan tanımının cumhuriyetin ilk yıllarından beri net olarak yapılamaması ve buna bağlı olarak özel bir kırsal kalkınma politikasının olmayışı bölgeler arası dengesizlikleri artırmıştır. Fakat son yıllarda yapılan bazı faaliyetler, bölgeler arası dengesizliği azaltmayı bu bölgelerde yaşayan insanları ekonomik ve sosyal yönden geliştirmeyi amaçlamaktadır. Avrupa Birliği kurulduğu ilk yıllardan beri bölgeler arası dengesizliklerin önlenmesi için çeşitli kırsal kalkınma stratejileri geliştirmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, Türkiye'nin Avrupa Birliği kırsal kalkınma politikalarına uyumunun sadece mevzuatların uyumu ile gerçekleşemeyeceği görülmektedir. Çünkü Avrupa ve Türkiye ekonomik, coğrafi, demografik, sosyal ve kültürel değerler bakımından birbirinden farklıdır. Bu nedenle Türkiye'nin ivedilikle, kendi ve Avrupa Birliği ile uyumlu bir kırsal destekleme politikası geliştirmesi ve bu politikaların uygulamalarına başlaması gerekmektedir. Bu çalışmada, konuyla ilgili tespitler ve öneriler Avrupa Birliği, Türkiye ve çalışmanın bir parçası olan Şereflikoçhisar'daki mevcut durumlar dikkate alınarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.