Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Veteriner Hekimliği Bölümü / Biyokimya (Veterinerlik) Anabilim Dalı / Biyokimya Bilim Dalı

Türkiye yerli keçi genetik kaynaklarından Ankara, Kıl, Kilis ve Honamlı keçilerinde hemoglobin, transferrin, seruloplazmin ve glutatyon polimorfizmi

The haemoglobin, transferrin, ceruloplasmin and glutathion polymorphism at Ankara, Hair, Kilis and Honamli goats of native goat breeds of Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 369823 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Demir AÖ, Türkiye yerli keçi genetik kaynaklarından Ankara, Kıl, Kilis ve Honamlı keçilerinde hemoglobin, transferrin, seruloplazmin ve glutatyon polimorfizmi, Y.Y.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Anabilim Dalı Doktora Tezi, Van, 2014. Türkiye'ye özgü yerli keçi ırklarında çeşitli biyokimyasal parametrelerin polimorfik özelliklerini saptamak için yapılan bu çalışmada Ankara, Kıl, Kilis ve Honamlı keçileri canlı materyal olarak kullanıldı. Bu amaçla Ankara, Antalya, Kilis ve Konya illerinde bulunan her ırk için iki ayrı sürü seçildi. 2-4 yaşlı keçilerden oluşan her sürüden 30 keçi olmak üzere her ırktan 60, toplam 240 keçinin usulüne uygun kan örnekleri alındı. Hemoglobin (Hb), transferrin (Tf), seruloplazmin (Cp) ve glutatyon (GSH) polimorfizmi için analizler yapıldı. Hb tipleri nişasta, Tf tipleri poliakrilamid jel elektroforezi ile yapılırken, Cp ve GSH deneyleri spektrofotometrik olarak saptandı. Yapılan analizler sonucunda Hb tipleri iki allel gen tarafından kontrol edilen, AA, AB ve BB genotipleri halinde gözlendi. Tf tipleri ise üç allel gen tarafından kontrol edilen, AA, AB, AC, BB, BC ve CC genotipleri halinde saptandı. Irk içi populasyonlar dikkate alındığında Hb bakımından sadece Ankara keçileri Hardy-Weinberg dengesinde iken diğer ırkların dengede olmadığı belirlendi. Ancak, Tf bakımından 4 ırkında Hardy-Weinberg dengesinde olduğu saptandı. Irkların Cp ve GSH düzeyleri incelendiğinde, birbirinden farkı oldukça yüksek düzeyde önemli (P<0.0001) bulundu. Yapılan DUNCAN'ın çoklu karşılaştırma testi sonucuna göre ırklar Cp için; Ankara, Honamlı, Kıl ve Kilis; GSH için ise Kilis, Ankara, Kıl ve Honamlı olmak üzere sıralandı. Tüm keçilere ait spektrofotometrik sonuçlar incelendiğinde ise Cp düzeyleri 1.484 ± 0.545 mg/dl; GSH düzeyleri ise 37.773 ± 3.287 mg/dl olarak belirlendi. Elde edilen sonuçlar gelecekte yapılacak polimorfizm çalışmaları için sunuldu. Anahtar kelimeler: Glutatyon, hemoglobin, seruloplazmin, transferrin, yerli keçi genetik kaynakları

Summary:

Demir AO, The haemoglobin, transferrin, ceruloplasmin and glutathion polymorphism at Ankara, Hair, Kilis and Honamli goats of native goat breeds of Turkey, Yuzuncu Yil University, Institute of Health Sciences PhD Thesis in Department of Biochemistry, Van, 2014. This study has been done to determine the polymorphic traits of goat breeds specific to Turkey. For this purpose Ankara, Kıl, Kilis and Honamlı breeds of Goat were chosen as live materials. Two different flock for each breed were found in Ankara, Antalya, Kilis and Konya. Blood samples of 2-4 years old 30 goats from each flock, totally 240, were taken. Analyzes were done for the polymorphic determination for the Haemoglobin (Hb), Transferrine (Tf), Ceruloplasmine (Cp) and Glutathione (GSH). Hb types were eluciated by starch gel electrophoresis, Cp and GSH analysis were spectrophotometrically performed. Hb types were found as 3 genotypes AA, AB, AB controlled by 2 allel genes Tf types were found as AA, AB, AC, BB, BC ve CC genotypes controlled by 3 allel genes. When taken in population at in-breed only, Hb of Ankara goat was inaccordance with the Hardy-Weinberg balances. The others were not in balances. But, in respect of Tf four goat breeds were in balanced with Hardy-Weinberg. The levels of Cp and GSH of four different breeds were significantly different from each others (P<0.0001). By DUNCAN multiple comparision test, it was found Cp were highly significant for Ankara, Honamlı, Kıl, Kilis and for GSH; Kilis, Ankara, Kıl, Honamlı orders. The overall Cp and GSH levels for all goats were 1.484±0.545 mg/dl and 37.773±3.287 mg/dl. All data were presented for the future studies on the polymorphism. Key words: Glutathione, hemoglobin, ceruloplasmin, transferrin, domestic goat genetic resources