Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Hadis Bilim Dalı

Türkiye'de 2000-2015 yılları arasında ilahiyat fakültelerinde hadis alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri

Dissertatitons and graduate thesises on hadith studied in divinity faculties from 2000 to 2015 in Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 502487 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET TÜRKİYE'DE 2000-2015 YILLARI ARASINDA İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE HADİS ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ 2000-2015 yılları arasında Türkiye'de yapılmış olan Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını ihtiva eden bu çalışma Hadis alanında araştırma yapacak kimselere yardımcı bir kaynak olması düşüncesiyle hazırlanmıştır. On beş yıl içerisinde yapılan Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin derlendiği bu çalışma Hadis Edebiyatı'nın kısa bir özeti ile başlamıştır. Hadis Edebiyatı'nın kısa bir özetinin ardından akademik tezler; Hadis Tarihi, Usûl Çalışmaları ve Konulu Çalışmalar olarak üç ana başlık altında toplanmıştır. Bu üst başlıklar da kendi içerisinde alt başlıklara ayrılmıştır. Hadis Tarihi altındaki tezler; Tarih, Edebiyat, Tartışmalar, Mezhep Eksenli Çalışmalar, Şahıs ve Eserler hakkında yapılmış çalışmalar şeklinde, ikinci olarak Usûlle ilgili çalışmalar; Tahlil, Tenkid, Tahric, Tahkik ve Değerlendirme Üzerine Çalışmalar ve Istılah (Kavram) Çalışmaları şeklinde, son olarak Konulu Çalışmalar ise aynı ad altında hazırlanmıştır. Sonuç bölümü ve kaynakçanın ardından tüm tezler yıllara göre sırasıyla Yüksek Lisans, Doktora çalışmaları şeklinde tertip edilmiştir.

Summary:

ABSTRACT DISSERTATITONS AND GRADUATE THESISES ON HADITH STUDIED IN DIVINITY FACULTIES FROM 2000 TO 2015 IN TURKEY This study including the dissertatitons and graduate thesises from 2000 to 2015 in Turkey aims (is prepared ) to be a source for people who want to work on hadith. It, the collection of the dissertations and graduate thesises prepared over fifteen years in Turkey, starts with a short brief of hadith literature. After the short brief of hadith literature, dissertations are arranged in three main chapters as hadith history, methods used for collecting hadith and studies according to their topics. These main chapters are divided into subheadings. First, dissertations under the hadith history heading are divided into subheadings as - ; history, literature, arguments, studies on sectary and studies about people and their works. Second, studies about the methods for collecting hadith are divided into two subheadings as - ; studies on analysis, criticism, tahric and assesment and studies on term (conception). Third, topic studies are set under the same name. After that, all dissertations are arranged according to their year in the order of graduate thesis and dissertation. This study is completed with conclusion and bibliography.