Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı / Kimya Eğitimi Bilim Dalı

Türkiye'de 2006-2017 yılları arasında kimya öğretmen eğitimi alanında yayınlanmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin içerik analizi

Content analysis of master's and doctoral theses conducted in Turkey between years 2006 and 2017 about chemistry teacher education

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 614925 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı Türkiye'de 2006-2017 yılları arasında kimya öğretmen eğitimi alanında yayınlanmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin içerik analizini gerçekleştirmektir. Gazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlanmış 36 yüksek lisans ve 30 doktora tez çalışması belirlenen değişkenler kullanılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Değişkenler arasında yazarın cinsiyeti, çalışılan kimya konusu, kavramsal çerçeve, örneklem türü ve büyüklüğü, araştırma yöntemi ve türü, veri toplama araçları ve analiz yöntemi, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yer almaktadır. Araştırma sonuçlarına göre kadın araştırmacılar, hem yüksek lisans hem de doktora tez çalışmalarına erkek araştırmacılara oranla daha fazla katkı sağlamışlardır. Kimya öğretmen adayları yüksek lisans ve doktora tezlerinde en fazla çalışılan örneklem grubu olmuştur. Bunun yanında yüksek lisans tezlerinde daha çok nicel araştırma yöntemleri, doktora tezlerinde ise nitel araştırma yöntemleri tercih edilmiştir. Kimya öğretmen eğitimi alanında çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinde en fazla kullanılan nicel veri toplama araçları ölçekler olurken, veri analiz yöntemi olarak en fazla t-testi kullanılmıştır. Yüksek lisans tezlerinde en fazla kullanılan nitel veri toplama aracı görüşmeler, veri analiz yöntemi ise betimsel analiz olarak tespit edilmiştir. Doktora tezlerinde ise nitel veriler sıklıkla görüşmeler yardımıyla toplanmış ve analiz yöntemi olarak en fazla içerik analizi tercih edilmiştir. Çalışmanın bulguları alanyazın ışığında tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Kimya öğretmen eğitimi, yüksek lisans tezi, doktora tezi, içerik analiz

Summary:

The aim of this study is to perform content analysis of master and doctoral theses that were published about chemistry teacher education in Turkey between 2006 and 2017 years. 36 master and 30 doctoral theses conducted in Gazi University, Dokuz Eylül University, Hacettepe University, Atatürk University, Middle East Technical University, Marmara University, Balıkesir University, Karadeniz Technical University, Selçuk University and Boğaziçi University were analyzed by using a criteria list. Criteria included gender of the author, chemistry subject studied, conceptual framework, size and type of the sample, nature and type of the research method, data collection tools and data analysis methods, and validity and reliability studies. Results of the study revealed that female researchers contributed more to both masters and doctoral theses than male researchers did. Chemistry pre-service teachers were the most studied sample group in both type of theses. In addition, qualitative research methods were preferred more in master's theses and qualitative research methods were mostly used in doctoral theses. While scales were the mostly used quantitative data collection tools in master and doctoral theses, t-test was the mostly used data analysis method. The most commonly used qualitative data collection tool was interviews and data analysis method was descriptive analysis. In doctoral theses, qualitative data were frequently collected with the help of interviews and content analysis was the most preferred method of analysis. Findings of the study were discussed in the light of the literature and suggestions were made. Key Words: Chemistry teacher education, master's thesis, doctoral thesis, content analysis