Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

Türkiye'de adam öldürme suçunda etkili olan bazı sosyo-kültürel faktörlere ilişkin uygulamalı bir çalışma

An applied research on some socio-cultural factors effecting criminal homicide in Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 52932 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Adam Öldürme, suç sosyolojisi alanında üzerinde önemle durulan, gerek toplumsal gerekse yasal açıdan ciddi olumsuz yaptırımlarla karşılanan bir suç türü niteliği taşımaktadır Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de adam öldürme suçunu, öncelikle cinayet nedeni ile suçlu- mağdur ilişkisi üzerinde yoğunlaşarak, sosyo-kültürel açıdan değerlendirmektir Bu amaç doğrultusunda, Türkiye'de adam öldürme suçuyla ilgili bir saha çalışması gerçekleştirilmiştir Araştırma, Nisan 1993 ile Ekim 1995 tarihleri arasında toplam 81 cezaevinde adam öldürme suçundan hükümlü bulunan 879 kişiyle gerçekleştirilmiştir Adam öldürme eylemi tarih içerisinde herzaman suç olarak değerlendirilmemiştir Yasal süreç açısından değerlendirdiğimizde, bu eylemin kişisel nitelik taşımaktan uzaklaşarak, kamuya karşı suç niteliği kazandığı görülmektedir Türk Ceza Kanununda ise, bireylerin yaşam hakkı, beden tamlığı gibi en önemli haklarını içeren "Şahıslara Karşı Cürümler" başlığı altında yer almaktadır Farklı ülkelerde yapılan araştırma sonuçlarını değerlendirdiğimizde, Batı'da son birkaç yüzyıldır şiddet kullanma oranlarının düştüğü görülmektedir Gelişmiş ülkelere baktığımızda, özellikle Amerika'da cinayet oranlarının yüksek olduğu dikkat çekmektedir Öte yandan, Afrika, Asya ve Güney Amerika'da da cinayet oranları göreli olarak yüksektir Cinayet olayında, gerek öldüren gerekse öldürülen çoğunlukla genç erkeklerdir Cinayet işleyen kadın oranı erkeklere göre düşüktür ve dünyanın çeşitli bölgeleri arasında belirgin bir fark görülmemektedir Adam öldürme olayında suçlu ile kurban çoğunlukla birbirini tanıyan ya da akrabalık bağı bulunan kişilerdir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Being one of the most significantly underlined topic of criminal sociology, homicide is a type of crime which involves both social and legal negative sanctions The aim of this study is to analyze the crime of homicide in Turkey, by primarily concentrating on the reason of commiting homicide and the offender-victim relationship from a socio-cultural perspective With such an aim in mind, a field research on homicide in Turkey has been conducted between April 1993 and October 1995 on 879 criminals sentenced for homicide in 81 prisons When evaluated from an historical perspective, the act of homicide has not always been considered as a crime However, within the framework of legal process such an act appeared to loose its individualistic character and begun to be considered as a type of crime against public In the Turkish Penal Code, homicide has been a subject of "Crimes Committed Against Persons" which involves most important rights such as right to live and unity of the body When the results of the research conducted in various countries are taken into consideration, there appeared to be a decline in the rate of using violence during the past few centuries in the Western societies The rate of homicide has been high in the developed countries, especially in the U S A Moreover, the rate of homicide is also relatively high in Africa, Asia and South America Within the framework of the act of homicide, young men largely appear to be in a position of both the murderer and the victim The rate of women who commit homicide are relatively low when compared to men all around the world without showing differences with regard to different regions ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.