Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türkiye'de bölgesel gelişmeyi belirleyen faktörlerin analizi 1987-1993 dönemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 61382 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

02. Özet Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de bölgesel gelişmeyi belirleyen faktörleri analiz etmek, bu faktörlerin bölgesel gelişmişlik üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bölgesel ekonomiye olan ilgi 1930'lu yıllarda başlamış ancak bölgesel ekonomik gelişmeye yönelik çalışmalar, büyüme teorilerinin gelişmesi, mekan ve zaman boyutlarının ekonomik analizlere girmesiyle 1960'h yıllarda ortaya çıkmıştır. Bölgelerarası gelişmişlik farkları, farklı yoğunluklarda olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde görülmektedir. Ancak bölgelerarası gelişmişlik farkları gelişmekte olan ülkelerde daha yoğun bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde de bölgelerarası gelişmişlik farkları 1923 öncesinde ortaya çıkmış ve Cumhuriyet döneminde giderek artan bir seyir izlemiştir. Türkiye'de bölgesel politikalar 1960'lı yıllarda kalkınma planlaması çalışmaları ile geliştirilmiş olup, bölgesel politikalar 1963 yılından günümüze kadar uygulamaya konulan beşer yıllık yedi adet kalkınma planında da yer almıştır. Bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması bu politikaların temel hedefi olmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde bölgesel büyüme ve gelişme teorileri hakkında bilgiler verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde bölgesel gelişmişliği belirleyen faktörler üzerinde durulmuştur. Çalışmanın üçüncü bölümünde Türkiye'de bölgelerarası gelişmiş liğin seyri, 1923-1950 yıllan arasındaki devletçilik dönemi, 1950- 1960 yılları arasındaki liberal dönem ve 1960'tan günümüze kadar olan planlı dönem olmak üzere üç ayrı dönemde ortaya konulmuştur. Çalışmanın dördüncü bölümünde Türkiye'de bölgesel gelişmişliği belirleyen faktörlerin analizi ekonometrik yöntem kullanılarak yapılmış, tahmin edilen değişken parametreleri ile regresyon denklemlerine ait istatistiki değerler yorumlanmıştır. VISonuç ve değerlendirmeler bölümünde ise ampirik çalışmadan elde edilen sonuçlar sunulmuş, bölgesel gelişmenin sağlanabilmesi ve bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılabilmesi için neler yapılması gerektiğine değinilmiştir. VII

Summary:

03. Summary The aim of this study is to determine and analyze the factors which effect regional development. The interest to regional economy was started during 1930 s, but scientific studies towards regional economic development has began after developments in growth teories and space and time dimension of economic analysis. Interregional differences in development is seen, although with different intensity, in both developed and developing countries. However, this is more obvious in developing countries. In Turkey, the interregional differences in terms of economic development started before 1923 and it is steadily increasing since than. Regional politics was began during 1960 s by the development plans, and it is still in progress with the 7 th five year plan. To diminish the interregional differences in devlopment is the basic polits of the five year plans. To reach this aim, in the first section of this study, information is given on teories of regional growth and development. In the second section, emphasis is given to factors effective on regional development. The following section is related to interregional development in Turkey during the period of 1923- 1950 (state control), 1950-1960 (liberal period) and after 1960 (planned period). The fourth part of the study focused on analysis of factors responsible for regional development in Turkey. This was done by using econometric method. The estimated parameters and some regression statistics were interpreted. In the results and conclusions section, the findings of this study were presented and some suggessions were made what to do about progressing regional development, as well as decreasing interregional differences in development. VIII