Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türkiye'de işsizlik sigortası uygulamasının muhtemel ekonomik etkileri

The Possible economic effects of application of unemployment insurance in Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 117263 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

11 YÜKSEK LİSANS TEZİ OZU TÜRKİYE' DE İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASININ MUHTEMEL EKONOMİK ETKİLERİ Kemal ÜLKER İktisat Anabilim Dalı Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül-2002 Danışman: Yrd.Doç.Dr. Muharrem AFŞAR Modern bir hukuk devleti olmanın gereklerinden biri de, Sosyal Güvenlik sisteminin tümüyle ve istenilen düzeyde uygulanmasıdır. İşsizlik sigortası sisteminin kurulması ve uygulanması ülkemiz için bu yönden olumlu bir gelişmedir. Ülkemizde işsizlik sigortası, 4447 sayılı yasa ile yürürlüğe konulmuş ve bu sigortanın uygulanmasından da Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü sorumlu tutulmuştur. İşsizlik sigortası ödemeleri ise 31 /ocak/2002 tarihi itibari ile, ödeme koşullarını hak eden sigortalı işsizlere ödenmeye başlanmıştır. Tabi ki uygulamada çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır. Kurumca, alt yapının tam oluşturulamaması, personel sıkıntısı gibi sorunlar mevcuttur. Şu an itibari ile, 5 aylık ödemelerin gerçekleştirildiğini göz önüne aldığımızda, ileride bu sorunların, siyasi idarenin bu işi ciddiye alması ve Kuruma destek vermesi ile hızla çözülebileceği ortadadır. Bu çalışmada, işsizlik ve işsizlik sigortası kavramı, işsizlik sigortasının finansmanı ve Türkiye açısından değerlendirilmesi, uygulanabilirliği ve uygulanma koşulları ile işsizlik sigortasının ekonomik etkileri teorik olarak incelenmiştir.

Summary:

Ill ABSTRACT One of the requirements of being a modern constitutional state as well Social Security System is to be practised in desired level and wholly. Establishing and practising system of unemployment insurance is a positive improvment for our country. The unemployment insurance in our country has been published by the law numbred of 4447 and General Director of Turkish Employment Organisation made responsinble for to practise of this insurance. Since, January 31, 2002 the payments of unemployment insurance have been begun payment to insured unemployers who deserved contitions of payment. Of course various problems arised in practising. Institution has some problems as not completely establishing of infrastucyure and neccesity of qualified personel. But now considering certifying of 5 month payments these problems will be solved if political administration take this application seriously and support to the institution. In this work the concept of unemployment and unemployment insurance financing and appraising from Turkey angle of unemployment insurance, to be able applied and conditions of application and effects of economic of unemployment insurance have been studied as theoretic.