Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Cumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

Türkiye'de işsizlik sigortası ve 2008 küresel ekonomik krizinin işsizlik sigortasına etkisi

In Turkey and the unemployment insurance unemployment insurance impact of the global economic crisis of 2008

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 349221 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Genel anlamıyla işsizlik sigortasını, işsizlik sigortasının amaçlarını kapsamını ve Türkiye?de işsizlik sigortasının kapsamını, işsizlik sigortasından yararlanma koşullarını, yararlanma süresini, işsizlik ödeneğinin miktarı inceleyen bu tez 2008 Küresel Ekonomik Krizinin Türkiye?deki işsizlik sigortasına etkilerini araştırmaktadır. İşsizlik hem sosyal hem de ekonomik açıdan bireyleri oldukça güç duruma düşürmektedir. İşsiz kalan birey geliri ortadan kalktığı için kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu bireylerin ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. İhtiyaçlarını karşılayamadığı için başkalarına muhtaç yaşama duygusu nedeniyle ruhsal çöküntüye uğramaktadır. Bu olumsuzluklar sonucunda birey suç işlemeye dahi yönelebilmektedir. İşsizliğin yol açtığı problemlerin kaynağı olan gelir kaybını onarmak maksadıyla işsizlik sigortası kurulmuştur. Dünyada daha erken kurulan işsizlik sigortası ülkemizde 1999 yılında 4447 sayılı kanun ile yürürlüğe girmiştir. İşsizlik sigortası işsizin ekonomik sıkıntılarını asgari de olsa gidermeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken de gerek ödenek miktarının kısıtlı olması gerekse ödenek süresinin kısıtlı olması nedeniyle işsiz tembelliğe itilmemektedir. Ayrıca birey işsiz kaldığı dönem boyunca kurum tarafından hem kendisini geliştirecek mesleki eğitim kurslarına alınmakta ve işsiz niteliklerine uygun işlere yönlendirilmektedir. 2008 Küresel Ekonomik Krizi?nden ülkemiz her ne kadar Avrupa ülkeleri kadar etkilenmemiş olsa da Avrupa ülkeleriyle ekonomik ilişkilerimizin olması münasebetiyle etkilenmiş bulunmaktayız. Bu tez ile işsizlik sigortasının bu krizden ne derece etkilendiği araştırılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Sosyal güvenlik, işçi, ücret, işsizlik, işsizlik sigortası, ekonomik kriz.

Summary:

In broad terms, unemployment insurance, unemployment insurance, the scope of the objectives and the scope of Turkey?s unemployment insurance, unemployment insurance benefit requirements, duration of benefit, the amount of unemployment benefits in, this thesis examines The Global Economic Crisis of 2008 in Turkey investigates the effects of unemployment insurance.Members of both social and economic point of unemployment decreases very difficult situation. He disappeared income for unemployed individuals and their dependents meet the needs of individuals. Due to the need of others to meet the needs of a sense of life is undergoing mental breakdown. As a result of these negative individuals, tend to commit a crime, even.After all, in order to resolve the problems caused by unemployment, unemployment insurance, the minimum has been established. Unemployment insurance in our country in the world was founded in early 4447 with the law came into force in 1999.Aims to address the economic problems of unemployed unemployment insurance, albeit minimal. In doing so, both need to be limited to the amount of payment appropriations forward laziness unemployed due to lack of time. Also the individual by the institution during the period of unemployment and vocational training courses to improve his qualifications are taken and the unemployed, are directed to the appropriate tasks.The Global Economic Crisis of 2008, although in our country so affected European countries have economic relations with European countries, though we have been affected by the occasion. Affected by unemployment insurance in this thesis investigated the extent of this crisis. Keywords: Social security, labor, wages, unemployment, unemployment insurance, the economic crisis.